Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers

1 September 2023

Welkom bij TrueLayer!

Bedankt voor het gebruik van de diensten van TrueLayer (hierna "Diensten")!

De Diensten worden geleverd door TrueLayer (Ireland) Limited (hierna "TrueLayer", "wij", "we", ''ons''), een bedrijf geregistreerd in Ierland (ondernemingsnummer 671615) met maatschappelijke zetel te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland. 

Deze Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers ("Voorwaarden") zijn op u van toepassing ("Eindgebruiker", "u") telkens wanneer u onze Diensten gebruikt via de app of websites van onze zakelijke klanten (Merchants). Telkens wanneer u de Diensten gebruikt, moet u akkoord gaan met de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn. Zorg er dan ook voor dat u ze altijd voor het gebruik van de Diensten zorgvuldig doorleest. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van onze Diensten.

Wij leveren mogelijk andere producten of diensten met aanvullende voorwaarden, en die van toepassing zullen zijn en deel uitmaken van de overeenkomst die u met ons heeft wanneer u deze diensten gebruikt.

Als u wilt weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, lees dan onze Privacyverklaring, die ook ons Cookiebeleid bevat.

U kunt deze Voorwaarden downloaden, of een kopie van deze Voorwaarden aanvragen door het aanmaken van een supportticket. 

Wie zijn wij?

TrueLayer wordt als betaalinstelling erkend door de Centrale Bank van Ierland ("CBI") op grond van de Verordeningen van de Europese Unie (Betalingsdiensten) 2018 (C-Code/Institution Code: C433487) en staat ingeschreven in het Register van Betaalinstellingen van de CBI. Ons btw-nummer is IE3716699TH. 

De contactgegevens van de CBI zijn als volgt:

 • Central Bank of Ireland

  PO Box 559

  New Wapping Street,

  North Wall Quay,

  Dublin 1

  D01 F7X3

  Ireland

 • E-mail: [email protected]

 • Lo-Call: 1890 777 777

 • Telefoon: +353 (0)1 224 5800

Wij zijn niet bevoegd u financieel of beleggingsadvies te geven. Onze Diensten omvatten geen financieel of beleggingsadvies.

Beperkingen op onze Diensten

Wij verlenen de Diensten uitsluitend aan u en u mag uw toegang tot de Diensten niet met anderen delen.

Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en bevestigt u dat:

 • u onze Diensten niet zult gebruiken voor frauduleuze, onwettige of onrechtmatige doeleinden;

 • de inloggegevens van de bank die u gebruikt, zijn van u en u bent naar behoren gemachtigd om de inloggegevens te gebruiken om uw Betaalrekening(en) met onze Diensten te verbinden;

 • u bent ten minste 18 jaar oud en woont in de EER. 

Indien wij van mening zijn dat niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden is voldaan, of indien het onrechtmatig zou zijn om u een Dienst te verlenen, kunnen wij dit weigeren. Als dit het geval is, wordt u hiervan in kennis gesteld via de app of website, tenzij de wet dit verbiedt.

Authenticatie

Om gebruik te kunnen maken van onze gereguleerde Diensten, dient u zich te authentificeren. Afhankelijk van de bank die u gebruikt, vindt dit plaats via een 'Redirect Flow' of een 'Embedded Flow'.

Redirect Flow

Nadat uw bank en Betaalrekening zijn geselecteerd, zullen wij u doorverwijzen naar uw bank (via een webbrowser of via uw mobiel- bankieren-app) die u om uw inloggegevens zal vragen, dat tweefactorauthentificatie kan omvatten (bijv. een wachtwoord en biometrische inloggegevens zoals een vingerafdruk).

In deze flow kunnen noch TrueLayer noch de Merchant op enig moment uw persoonlijke inloggegevens zien of openen. Zodra uw bank authenticatie heeft bevestigd, geven wij hen opdracht om (i) uw gegevens (AIS) te delen; en/of (ii) een betaling (PIS) uit te voeren overeenkomstig uw instructies (een Betaalopdracht"). 

Embedded Flow

Sommige banken ondersteunen een zogenaamde 'embedded flow' voor de authenticatie en toegang tot de Betaalrekening. Deze flow zal in sommige gevallen vereisen dat u uw persoonlijke inloggegevens aan TrueLayer verstrekt om ze via een beveiligde verbinding door te geven aan de bank. Alle overgedragen communicatie is versleuteld. Uw inloggegevens worden uitsluitend gebruikt om de Diensten te voltooien en leveren, waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan TrueLayer.

Datadiensten

Rekeninginformatiediensten (AIS)

Wat is dit?

Met onze AIS kunt u: 

 • informatie met betrekking tot uw Betaalrekeningen (Rekeninginformatie) openen en bekijken, ook via de apps of websites van onze Merchants, in geconsolideerde vorm; en 

 • indien van toepassing, en met uw uitdrukkelijke toestemming, deze Rekeninginformatie met deze Merchants en andere derden delen.

Dit doen wij, in opdracht van u, door:

 • Het consolideren van uw accountinformatie van meerdere banken (en deze aan u te tonen via de app of website van onze Merchant); 

 • Het delen van uw rekeninginformatie met een Merchant (die deze informatie zal gebruiken om een dienst te verlenen waarvoor u heeft ingestemd deze te gebruiken (zoals een kredietreferentiedienst of een betaalbaarheidscontrole); en/of

 • Het delen van de Rekeninginformatie met TrueLayer zodat u een bank kunt kiezen om te betalen wanneer wij u voorzien van PIS. 

Hoe werkt dit?

U wordt naar een pagina op de app of website van onze Merchant geleid waar u:

 • uitdrukkelijke toestemming kunt geven aan TrueLayer door op "doorgaan" te klikken 

 • de bank en Betaalrekening selecteert waarmee u verbinding wilt maken

 • de Rekeninginformatie selecteert die u via TrueLayer wilt raadplegen en, indien relevant, wilt delen met Merchants of andere derden.

Vervolgens wordt u verzocht u bij uw bank te authentificeren (zie Authenticatie).

Zodra uw bank de authenticatie heeft bevestigd, zullen wij 

 • u de Rekeninginformatie verstrekken die op deze manier via de apps of websites van onze Merchants is opgevraagd; en/of

 • die Rekeninginformatie verstrekken aan Merchants of andere derden in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

De opgehaalde en gedeelde Rekeninginformatie kan uw persoonlijke rekeninggegevens omvatten (zoals naam), transactiegeschiedenis, transactiebedragen en -beschrijvingen, naam en nummer van de rekening, valuta, rekeningsaldo, eventueel saldo in rekening-courant, vervaldatums voor betalingen en andere informatie over uw transacties. Dit is afhankelijk van de diensten die worden aangeboden door de Merchant via welke u toegang heeft tot onze AIS-dienst. Wij vragen niet om gevoelige betalingsgegevens (zoals inloggegevens van banken) die aan uw betaalrekeningen gekoppeld zijn, behalve als uw bank "Embedded Flow" gebruikt. De transactiegegevens zijn een momentopname op de datum en het tijdstip waarop u ons toegang tot uw Betaalrekeningen heeft verstrekt. 

U dient onze toegang tot uw Betaalrekening(en) te verlengen door ten minste om de 180 dagen bij de betreffende bank te authenticeren, en elke keer dat u toegang wenst te krijgen tot en/of uw Rekeninginformatie wilt delen, anders dan uw saldo of transactiegegevens met betrekking tot transacties die in de laatste 180 dagen hebben plaatsgevonden.

Wij zullen deze Dienst onmiddellijk verlenen nadat u bevestigd heeft dat u wenst dat wij AIS verstrekken en u heeft niet het recht om uw overeenkomst op te zeggen nadat u deze toestemming heeft gegeven.

Voor het verstrekken van deze AIS zullen wij geen vergoeding in rekening brengen. Uw bank kan echter kosten in rekening brengen in verband met uw gebruik van deze AIS in overeenstemming met de voorwaarden van uw bank.

Wij zullen geen gegevens gebruiken, openen of opslaan voor andere doeleinden dan de uitvoering van AIS zoals uitdrukkelijk door u verzocht.

Verificatiediensten

Verificatiediensten zijn een afgeleide van AIS en de bepalingen van het AIS-gedeelte zijn van toepassing, naast de bepalingen in dit gedeelte "Verificatiediensten".

Wat is dit?

Onze Verificatiedienst stelt u in staat om:

 • met uw uitdrukkelijke toestemming uw via AIS verkregen Rekeninginformatie te delen met TrueLayer en uw Merchant; en

 • ons toe te staan deze gegevens te gebruiken voor het eenmalig doel uw identiteit te verifiëren aan de hand van een afzonderlijke reeks gegevens die de Merchant aan ons verstrekt.

Hoe werkt dit?

Zodra we de door AIS opgehaalde gegevens hebben vergeleken met de door de Merchant verstrekte gegevens, sturen we een Verificatie-uitkomst terug naar de Merchant, waarin wordt vermeld of de twee datasets overeenkomen, niet overeenkomen of dat er onvoldoende informatie is verstrekt.

Signup+

Wat is dit?

Met onze Signup+ Dienst kunt u zich registreren op een van de websites van onze Merchants zonder uw gegevens handmatig in te voeren. 

Hoe werkt dit?

Wanneer deze Dienst door onze Merchant wordt aangeboden, krijgt u eerst de keuze om Signup+ te gebruiken of uw gegevens handmatig in te vullen. Indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om de Signup+ Dienst te gebruiken door op de betreffende optie te klikken, wordt u eerst door middel van een PIS-flow doorgestuurd om een betalingsopdracht aan de Merchant te geven (de PIS-voorwaarden zijn van toepassing). Vervolgens moet u zich bij uw bank authentificeren en uw lokale identiteitsprovider opdracht geven om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven. 

Zodra wij uw persoonlijke gegevens van uw lokale identiteitsprovider hebben ontvangen, geven wij deze door aan uw Merchant, die ze zal gebruiken om u voor hun diensten te registreren.

Betaaldiensten

Betalingsinitiatiediensten (PIS) 

Wat is dit?

Met onze PIS kunt u een Betaling initiëren vanaf uw Betaalrekening aan een Merchant die u wilt betalen.

Dit doen wij, in opdracht van u, door:

 • uw bank opdracht te geven om een betaling of betalingen te verrichten vanaf uw geselecteerde Betaalrekening aan de door u gekozen ontvanger. 

Hoe werkt dit?

U wordt naar een pagina op de app of website van onze Merchant geleid waar u:

 • uitdrukkelijke toestemming kunt geven aan TrueLayer door op ''doorgaan'' te klikken 

 • de bank en Betaalrekening selecteert waarvan u een betaling wilt doen

 • TrueLayer opdracht geeft om een betaling te initiëren van het door u gekozen bedrag aan de door u gekozen ontvanger, waarvan de details duidelijk worden weergegeven op de pagina voor het selecteren van een rekening.

*Houd er rekening mee dat de toestemming die u geeft in overeenstemming met deze Voorwaarden een toestemming voor "eenmalig gebruik" is voor het initiëren van één enkele betalingstransactie. Als u wilt dat wij u extra PIS verstrekken, moet u ons wederom toestemming en instructies geven om uw bank een nieuwe betaalopdracht te geven.

Vervolgens wordt u verzocht u bij uw bank te authentificeren (zie Authenticatie).

Zodra uw bank de authenticatie heeft bevestigd, zal zij uw opdracht om de betaling te verrichten opvolgen.

Zodra u de betaling heeft geautoriseerd bij uw bank, zal het geld uw Betaalrekening meestal onmiddellijk verlaten en uiterlijk aan het einde van de volgende dag [binnen twee uur]. Wij of de Merchant zullen de succesvolle initiatie van een Betalingsopdracht bevestigen, samen met een transactie-identificatiecode waarmee u de betalingstransactie kunt identificeren, alsook het bedrag van de betalingstransactie. 

Houd er rekening mee dat uw bank (en niet TrueLayer) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betalingstransactie. Voor het verstrekken van deze Betalingsinitiatiedienst (PIS) zullen wij geen vergoeding in rekening brengen. Uw bank kan echter kosten in rekening brengen in verband met uw gebruik van deze Betalingsinitiatiedienst (PIS) in overeenstemming met de voorwaarden van uw bank. 

Pay Ins (Binnenkomende betalingen)

Wat is dit?

Wij kunnen een Merchant voorzien van een checkout-dienst voor merchants waarmee u de Merchant kunt betalen voor online producten en diensten vanaf uw Betaalrekening. Om de betaling uit te voeren, gebruikt u onze gereglementeerde PIS om een Pay In (binnenkomende Betaling) rechtstreeks van uw Betaalrekening naar de Merchant uit te voeren.

Hoe werkt dit?

Voor u werkt dit precies op dezelfde manier als elke andere PIS-betaling. Het enige verschil is dat het naar een Betaalrekening wordt geleid die de Merchant bij ons aanhoudt. Als zodanig zijn de voorwaarden voor PIS eveneens van toepassing op uw Pay In.nk

Gegevens opslaan / Remember Me

Wat is dit?

Wij kunnen u een Dienst aanbieden waarbij wij uw informatie opslaan om u de volgende keer dat u onze Diensten gebruikt een snellere betaalervaring te bieden.

Hoe werkt dit?

Wanneer u een van onze Diensten gebruikt, krijgt u mogelijk de optie om u voor deze Dienst in te schrijven (‘opt-in’). Met uw toestemming bewaren wij bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum en rekeninggegevens (sorteercode/rekeningnummer of IBAN). 

Wij kunnen ook uw factuuradres en verzendadres opslaan wanneer deze beschikbaar zijn gesteld. 

De volgende keer dat u onze Diensten gebruikt, kunnen we de gegevens die we over u bewaren vooraf invullen, zodat u ze niet zelf hoeft in te voeren. De gegevens die wij vooraf invullen, worden bepaald door de Dienst die u op dat moment gebruikt. In sommige gevallen bevestigen wij uw identiteit door middel van multifactorauthentificatie.

U krijgt altijd de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen voordat u ons expliciet toestemming geeft om u onze Dienst te verlenen. 

Als u zich op enig moment wilt afmelden (‘opt-out’) van deze Dienst, kunt u dit doen in het kader van een toekomstig betalingsproces of via de volgende link. Meer informatie over onze verwerking van de persoonsgegevens die wij opslaan om deze Dienst te verlenen, is te vinden in onze Privacyverklaring.

Merchants en banken

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met de functionaliteit of geschiktheid van uw bank. Wij zijn verantwoordelijk voor het veilig ophalen en verzenden van uw Rekeninginformatie, maar niet voor de inhoud van uw Rekeninginformatief, die onder de verantwoordelijkheid van uw bank valt. Als u vragen hierover heeft, neem dan contact op met de betreffende Merchant die de app of website die u gebruikt levert, of met uw bank. 

Op uw gebruik van de diensten van de Merchant en uw Betaalrekening zijn ook andere voorwaarden van toepassing - deze Voorwaarden hebben geen invloed op die voorwaarden. Met name hebben de Merchant en uw banken afzonderlijke regels voor gegevensbescherming, die van toepassing zijn op uw gebruik van hun diensten. Zodra uw Rekeninginformatie via onze software naar een Merchant wordt verzonden, wordt die Merchant er verantwoordelijk voor.

Wij brengen u als Eindgebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten, de Merchant kan u echter wel kosten in rekening brengen voor het gebruik van zijn app of diensten. Merchants kunnen ons op hun beurt vergoedingen betalen voor de diensten die wij aan hen verlenen. De voorwaarden van de Merchant zijn van toepassing op alle producten of diensten die zij aan u leveren en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of schadevergoeding die daaruit voortvloeit.

Rekeninginformatie die u wenst te delen als gevolg van het gebruik van onze Diensten, wordt versleuteld met een meervoudig versleutelingsmechanisme. De Merchant die de app of website levert, heeft alleen toegang tot deze informatie als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Intellectueel Eigendom

TrueLayer is eigenaar van alle rechten, titels en belangen (inclusief intellectuele-eigendomsrechten) in en op de Diensten, onze website en technologie. Als u besluit om ons feedback of suggesties te geven over enig onderdeel van onze Diensten, website of technologie, kunnen wij deze zonder enige beperking gebruiken.

Disclaimers

Wij willen dat u het maximale uit onze Diensten haalt en zullen onze Diensten met zorg en deskundigheid omringen. Alle Diensten (inclusief eventuele aanvullende diensten of producten) worden aan u geleverd op een "as is" en "as available" basis.

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, eventuele aanvullende voorwaarden die we van tijd tot tijd introduceren, of zoals geïmpliceerd door het consumentenrecht, doen we geen specifieke toezeggingen of beloften aan u over onze Diensten. Wij beloven bijvoorbeeld niet dat de inhoud van de Diensten, de functies van de Diensten of hun betrouwbaarheid of beschikbaarheid zijn afgestemd op uw behoeften. Dit laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, sluiten wij alle garanties uit.

U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor mogelijke verliezen die TrueLayer heeft geleden als direct gevolg van uw schending van deze Voorwaarden.

Wie is verantwoordelijk als het misgaat?

Wij zijn uitsluitend jegens u verantwoordelijk voor door ons veroorzaakt en voorzienbaar verlies en schade. Als wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en als een voorzienbaar gevolg van het feit dat wij deze Voorwaarden schenden of geen redelijke zorg en deskundigheid betrachten bij het leveren van de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is of, voor zover wettelijk toegestaan, voor indirecte of gevolgschade (inclusief winstderving, omzetderving of financiële verliezen) die ontstaat in het kader van een door u uitgevoerde zakelijke activiteit.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het feit dat u deze Voorwaarden niet naleeft of als gevolg van zaken die buiten onze redelijke controle vallen, bijvoorbeeld een onderbreking of storing van een nutsvoorziening, pandemie, industriële actie, natuurramp, explosie of ongeval. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit en beperken deze niet voor zover dit onrechtmatig zou zijn.

Als u, na gebruik van onze Diensten, ongeautoriseerde of verdachte transacties op uw Betaalrekening opmerkt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw bank, die verantwoordelijk is voor onderzoek en, waar nodig, terugbetaling aan u. Raadpleeg hiervoor het klachtenbeleid van uw bank.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, beschadiging of verlies dat u lijdt als gevolg van, of in verband met hacken, saboteren of ongeautoriseerde toegang tot uw Rekeninginformatie die niet binnen onze redelijke controle ligt. Als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw persoonlijke bankgegevens en deze frauduleus gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, moet u onmiddellijk per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

Over deze voorwaarden 

Telkens wanneer u onze Diensten gebruikt, bent u gebonden aan de op dat moment geldende Voorwaarden. Sommige of alle Diensten kunnen door TrueLayer of een andere entiteit in de groep (een "Gelieerde Onderneming") namens haar worden geleverd. Indien sommige of alle Diensten worden geleverd door een Gelieerde Onderneming, zijn deze Voorwaarden op u van toepassing, tenzij en totdat u onderworpen wordt aan een afzonderlijke overeenkomst met die Gelieerde Onderneming, op welk moment deze Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de periode waarin u gebruik maakt van een van onze Diensten.

Wij kunnen onze overeenkomst met u te allen tijde beëindigen of uw toegang tot een deel van onze Diensten opschorten indien u deze Voorwaarden heeft geschonden of indien wij van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. U kunt uw overeenkomst met ons te allen tijde beëindigen door contact opnemen met ons Client Care-team.

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde bijwerken en wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. In het geval dat u de betreffende wijzigingen afwijst, heeft u het recht om deze Voorwaarden te allen tijde kosteloos te beëindigen. Als wij of u deze overeenkomst beëindigen, of als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u onze Diensten wilt gebruiken, kunt u onze Diensten niet gebruiken.

Deze Voorwaarden (of een eerdere versie van deze Voorwaarden) kunnen door u worden gedownload of u kunt een exemplaar van deze Voorwaarden aanvragen door contact opnemen met ons Client Care-team.

Klachten

Wij vinden het belangrijk om u een goede service te bieden. Wij beschouwen elke uiting van onvrede van onze klanten over onze dienstverlening als een klacht. Als u niet tevreden bent met enig onderdeel van onze Diensten, bestaat de gemakkelijkste manier om u te helpen uw probleem op te lossen eruit om contact opnemen met ons Client Care-team.

U kunt ons ook bereiken per e-mail op [email protected] of u kunt schrijven naar: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. 

Wij zullen uw klacht binnen 3 werkdagen bevestigen en proberen uw probleem binnen 15 dagen te onderzoeken en op te lossen of u een duidelijk antwoord te geven. Mogelijk moeten we contact opnemen met de Merchant of uw bank en hebben we uw hulp nodig om een klacht te onderzoeken en af te handelen. U stemt ermee in om in dit verband de nodige bijstand te verlenen. U stemt ermee in dat antwoorden op uw klacht in elektronische vorm kunnen worden gegeven en per e-mail kunnen worden verzonden. 

Als u een consument, zelfstandige of in een andere hoedanigheid een klacht kunt uiten en u niet tevreden bent met ons antwoord, dan heeft u het recht om uw zaak voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman door te bellen naar (01) 567 7000, via hun website, of per post aan (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Ierland).

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen, en zijn onderhevig aan dwingende bepalingen onder de wetgeving van het land waar u woonachtig bent. Voor zover Iers recht in strijd is met het recht van uw woonland, prevaleert het Ierse recht voor zover mogelijk. Indien de wetgeving van uw woonland het toelaat, worden geschillen beslecht door Ierse rechtbanken.

Als u een consument bent, kunt u zich beroepen op eventuele dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woonachtig bent. Niets in deze Voorwaarden tast uw rechten als consument aan om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de wetgeving van uw woonland.

De Europese Commissie heeft ook een online platform voor geschillenbeslechting opgericht om de communicatie tussen de partijen die betrokken zijn bij een geschil dat voortvloeit uit een online transactie (waaronder geschillen die ontstaan met betrekking tot de Diensten) te faciliteren. 

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten. 

Overdracht van uw rechten

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen aan derden zonder onze schriftelijke
toestemming. 

Conflict

Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op aanvullende Diensten, hebben de voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvullende Diensten voorrang in het conflict.

Wijziging en beëindiging

Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig is, wordt dat deel van de Voorwaarden gewijzigd om het geldig te maken of wordt het geacht te zijn verwijderd als het niet mogelijk is om de voorwaarde te wijzigen. Dit heeft geen invloed op de rest van de Voorwaarden. 

Afstanddoening

Als wij of u eenrecht of rechtsmiddel ingevolge deze Voorwaarden of de wet niet of niet tijdig uitoefent, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Afstanddoening van enig recht of rechtsmiddel ingevolge deze Voorwaarden of de wet is slechts van kracht als deze schriftelijk is vastgelegd. 

Toepasselijkheid van Voorwaarden

Deze Voorwaarden beheersen de relatie tussen TrueLayer en u.

Vertaling en Taal

Hoewel een vertaling van de Voorwaarden in een andere taal kan worden verstrekt, zal alleen de Engelstalige versie van de Voorwaarden wettelijk bindend zijn en hoewel sommige mededelingen voor het gemak in andere talen kunnen worden gedaan, behoudt Truelayer zich het recht voor om alleen in het Engels te communiceren. Het verstrekken van communicatie in andere talen vormt geen verplichting voor Truelayer om in die taal te blijven communiceren.

Contact opnemen 

Als u vragen heeft over de beveiliging die wij gebruiken bij TrueLayer, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected] 

Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via [email protected]