Användarvillkor för slutanvändare

1 September 2023

Välkommen till TrueLayer!

Tack för att du använder TrueLayers tjänster (tjänsterna)!

Tjänsterna levereras av TrueLayer (Ireland) Limited (TrueLayer, vi, oss), ett företag registrerat i Irland (organisationsnummer 671615) med säte på 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland. 

Dessa användarvillkor för slutanvändare (villkoren) gäller dig (slutanvändaren, du) varje gång du använder våra tjänster via appen eller webbplatserna för våra säljkunder (återförsäljarna). Varje gång du använder tjänsterna måste du godkänna de villkor som gäller vid den tidpunkten, så se till att läsa dem noga varje gång du använder tjänsterna. Om du inte godkänner villkoren kan du inte använda någon av våra tjänster.

Vi kan tillhandahålla andra produkter eller tjänster med tilläggsvillkor som kommer att gälla och vara en del av avtalet som du har ingått med oss när du använder de tjänsterna.

Om du vill veta hur vi använder dina personuppgifter kan du läsa vårt integritetsmeddelande, som också innehåller vår kakpolicy.

Dessa villkor finns tillgängliga för nedladdning, alternativt kan du begära en kopia av dem genom att skapa ett supportärende

Vilka är vi?

TrueLayer har godkänts som ett betalningsinstitut av Central Bank of Ireland (CBI) enligt 2018 års EU-bestämmelser om betaltjänster (C-kod/Institutionskod: C433487) och finns upptaget på CBI:s lista över betalningsinstitut. Vårt momsregistreringsnummer är IE3716699TH. 

CBI:s kontaktuppgifter är följande:

 • Central Bank of Ireland

  PO Box 559

  New Wapping Street,

  North Wall Quay,

  Dublin 1

  D01 F7X3

  Irland

 • E-post: [email protected]

 • Lokalt tfn: 1890 777 777

 • Telefon: +353 (0)1 224 5800

Vi är inte behöriga att ge dig några finansiella eller investeringsrelaterade råd. Våra tjänster utgör inte finansiell eller investeringsrelaterad rådgivning.

Begränsning av våra tjänster

Vi tillhandahåller endast dig dessa tjänster och du bör inte dela din åtkomst till tjänsterna med någon annan.

Genom att använda tjänsterna försäkrar du att

 • du inte kommer att använda våra tjänster i något bedrägligt, olagligt eller kränkande syfte

 • de bankinloggningsuppgifter som du använder är dina egna och att du har vederbörlig behörighet att använda dem för att koppla ditt eller dina betalkonton till våra tjänster

 • du är minst 18 år gammal och bosatt inom EES. 

Om vi anser att bestämmelserna i dessa villkor inte är uppfyllda, eller om det skulle vara olagligt att tillhandahålla dig en tjänst, kan vi vägra att göra det. Om så är fallet kommer du att meddelas via appen eller webbplatsen, om inte lagen hindrar detta.

Autentisering

För att kunna använda någon av våra reglerade tjänster måste du bekräfta din identitet. Beroende på vilken bank du använder görs detta antingen genom ett ”omdirigeringsflöde” eller ett ”inbäddat flöde”.

Omdirigeringsflöde

Efter att din bank och ditt betalkonto har valts kommer vi att omdirigera dig till din bank (antingen i en webbläsare eller din bankmobilapp). Där kommer du ombes ange dina inloggningsuppgifter, vilket kan inkludera tvåfaktorsautentisering (t.ex. ett lösenord och biometriska uppgifter som ett fingeravtryck).

I det här flödet kommer varken TrueLayer eller återförsäljaren vid någon tidpunkt kunna se eller få åtkomst till dina inloggningsuppgifter. När din bank har bekräftat autentiseringen kommer vi att instruera dem att (i) dela dina uppgifter (AIS) och/eller (ii) göra en betalning (PIS) i enlighet med dina instruktioner (en betalningsorder). 

Inbäddat flöde

Vissa banker stöder så kallat inbäddat flöde för autentisering vid åtkomst till betalkonto. Inbäddat flöde kräver i vissa fall att du lämnar ut dina inloggningsuppgifter till TrueLayer för att de ska kunna överföras till banken via en säker anslutning. All kommunikation som överförs är krypterad. Dina inloggningsuppgifter kommer enbart att användas för att genomföra de tjänster som du uttryckligen har samtyckt till att TrueLayer tillhandahåller.

Datatjänster

Kontoinformationstjänster (AIS – Account Information Services)

Vad är det?

Våra kontoinformationstjänster gör att du kan 

 • få tillgång till och se information om dina betalkonton (kontoinformation), inklusive via våra återförsäljares appar eller webbplatser, i konsoliderat format, samt 

 • i relevanta fall och med ditt uttryckliga samtycke dela kontoinformationen med dessa återförsäljare och andra tredje parter.

Vi gör detta på din begäran genom att antingen

 • sammanföra din kontoinformation från flera banker (och återpresentera den för dig via vår försäljares app eller webbplats) 

 • dela din kontoinformation med en återförsäljare (som kommer att använda den för att tillhandahålla en tjänst som du har samtyckt till att använda (såsom en kreditupplysning eller en priskontroll), och/eller

 • dela kontoinformationen med TrueLayer så att du kan välja en bank att betala från när vi tillhandahåller dig våra betalinitieringstjänster. 

Hur fungerar det?

Du kommer bli omdirigerad till en sida på vår försäljares app eller webbplats där du kommer att kunna

 • ge uttryckligt samtycke till TrueLayer genom att klicka på ”Fortsätt” 

 • välja den bank och det betalkonto du vill koppla upp dig till

 • välja den kontoinformation du vill få åtkomst till via TrueLayer och, om det är relevant, dela den med återförsäljare eller andra tredje parter.

Du kommer då att behöva verifiera din identitet hos din bank (se Autentisering)

När din bank har bekräftat autentiseringen kommer vi att 

 • tillhandahålla dig kontoinformationen som hämtas på detta sätt via våra återförsäljares appar eller webbplatser, och/eller

 • tillhandahålla återförsäljare eller andra tredje parter denna kontoinformation i enlighet med bestämmelserna ovan.

Kontoinformationen som hämtas och delas kan innehålla dina personliga kontouppgifter (såsom namn), transaktionshistorik, transaktionsbelopp och -beskrivningar, kontonamn och kontonummer, valuta, kontosaldo, eventuell övertrassering, förfallodatum för betalning och annan information om dina transaktioner. Detta kommer att bero på vilka tjänster som tillhandahålls av återförsäljaren genom vilka du får tillgång till vår AIS-tjänst. Vi kommer inte att begära känsliga betalningsuppgifter (såsom bankinloggningsuppgifter) kopplade till dina betalkonton, med undantag av när din bank använder ”inbäddat flöde”. Transaktionsinformationen kommer att vara en ögonblicksbild vid det datum och det klockslag då du gav oss åtkomst till dina betalkonton. 

Du kommer att behöva förnya vår åtkomst till dina betalkonton genom att autentisera med relevant bank minst var 180:e dag och varje gång du vill få åtkomst till och/eller dela någon annan kontoinformation än ditt kontosaldo eller transaktionsuppgifter kopplade till transaktioner som utförts under de senaste 180 dagarna.

Vi kommer att tillhandahålla denna tjänst omedelbart efter din bekräftelse på att du vill att vi ska fortsätta att tillhandahålla kontoinformationstjänsten och du kommer inte att ha rätt att säga upp ditt avtal efter att du har lämnat detta samtycke.

Vi kommer inte att ta ut någon avgift för att tillhandahålla kontoinformationstjänsten. Däremot kan din bank ta ut avgifter i samband med din användning av denna kontoinformationstjänst i enlighet med bankens villkor.

Vi kommer inte att använda, ha åtkomst till eller lagra några uppgifter för andra ändamål än för att kontoinformationstjänsten som du uttryckligen har begärt fungerar korrekt.

Verifieringstjänster

Verifieringstjänster är en typ av kontoinformationstjänst, och bestämmelserna i avsnittet om kontoinformationstjänster gäller utöver dem i detta avsnitt om verifieringstjänster.

Vad är det?

Vår verifieringstjänst gör det möjligt för dig att

 • med ditt uttryckliga samtycke, dela din kontoinformation som erhålls via kontoinformationstjänsten med TrueLayer och din återförsäljare, samt

 • tillåta oss att använda dessa uppgifter i engångssyftet att verifiera din identitet genom jämförelse med en separat uppsättning data som vi får av återförsäljaren.

Hur fungerar det?

När vi har dubbelkontrollerat AIS-inhämtade data mot de data som vi fått av återförsäljaren, kommer vi att skicka ett verifieringsresultat till återförsäljaren som anger huruvida de två uppsättningarna data överensstämmer med varandra eller om otillräcklig information har lämnats.

Signup+

Vad är det?

Med vår tjänst Signup+ kan du registrera dig på en av våra återförsäljares webbplatser utan att behöva föra in dina uppgifter manuellt. 

Hur fungerar det?

Där denna tjänst erbjuds av vår återförsäljare kommer du att få välja om du vill använda Signup+ eller att ange dina uppgifter manuellt. Om du uttryckligen samtycker till att använda tjänsten Signup+ genom att klicka på det relevanta alternativet, kommer du först att dirigeras via ett PIS-flöde för att ge en betalningsinstruktion till återförsäljaren (PIS-villkoren kommer att gälla). Du kommer då att behöva bekräfta din identitet hos din bank och ge din lokala identitetsleverantör instruktionen att lämna ut dina personuppgifter till oss. 

När vi har mottagit dina personuppgifter från din lokala identitetsleverantör överför vi dem till din återförsäljare som använder dem för att registrera dig för deras tjänster.

Betaltjänster

Betalinitieringstjänster 

Vad är det?

Med våra betalinitieringstjänster kan du initiera en betalning från ditt betalkonto till en återförsäljare som du vill betala.

Vi gör detta, på din uppmaning, genom att

 • ge din bank anvisningar att göra en eller flera betalningar från ditt valda betalkonto till din valda mottagare. 

Hur fungerar det?

Du kommer bli omdirigerad till en sida på vår försäljares app eller webbplats där du kan

 • ge uttryckligt samtycke* till TrueLayer genom att klicka på ”Fortsätt” 

 • välja den bank och det betalkonto som du vill göra en betalning från

 • anvisa TrueLayer att inleda en betalning av ditt valda belopp till din valda mottagare, vars uppgifter kommer att visas tydligt på kontovalssidan.

*Observera att samtycket du ger i enlighet med dessa villkor är ett ”engångssamtycke” för initiering av en enskild betalningstransaktion. Om du vill att vi ska tillhandahålla dig ytterligare betalinitieringstjänster måste du lämna ett nytt samtycke och nya instruktioner för att ge din bank en ny betalningsinstruktion.

Du kommer då att behöva verifiera din identitet hos din bank (se Autentisering)

När din bank har bekräftat autentiseringen kommer den att agera på dina instruktioner för att göra betalningen.

När du har godkänt betalningen hos din bank lämnar pengarna vanligtvis ditt betalkonto omedelbart och senast i slutet av nästa dag [inom två timmar]. Vi eller återförsäljaren kommer att bekräfta att en betalningsorder har initierats framgångsrikt och att en transaktionsidentifierare skapats så att du kan identifiera betalningstransaktionen och transaktionsbeloppet. 

Observera att din bank (och inte TrueLayer) är ansvarig för att utföra betalningstransaktionen. Vi tar inte ut någon avgift för att tillhandahålla denna betalinitieringstjänst. Däremot kan din bank ta ut avgifter i samband med din användning av denna betalinitieringstjänst i enlighet med bankens villkor. 

Inbetalningar

Vad är det?

Vi kan förse en återförsäljare med en checkout-tjänst för återförsäljare som låter dig betala återförsäljaren för produkter och tjänster online från ditt betalkonto. För att kunna göra din betalning använder du vår reglerade betalinitieringstjänst för att göra en inbetalning direkt från ditt betalkonto till återförsäljaren.

Hur fungerar det?

För dig fungerar det på samma sätt som alla andra PIS-betalningar. Den enda skillnaden är att betalningen görs till ett betalkonto som återförsäljaren har hos oss. Villkoren som styr betalinitieringstjänsten kommer därför att vara tillämpliga för din inbetalning.

Spara mina uppgifter/Kom ihåg mig

Vad är det?

Vi kan tillhandahålla dig en tjänst där vi lagrar din information så att du får en snabbare betalningsupplevelse nästa gång du använder våra tjänster.

Hur fungerar det?

När du använder en av våra tjänster kan du få alternativet att välja denna tjänst (opt-in). Med ditt samtycke lagrar vi då vissa personuppgifter som vi har samlat in om dig, såsom ditt namn, e-postadress, födelsedatum och kontouppgifter (sorteringskod/kontonummer eller IBAN). Vi kan också välja att lagra din faktureringsadress och leveransadress om vi har tillgång till dem. 

Nästa gång du använder våra tjänster kan vi i förväg fylla i uppgifterna vi har om dig, så att du slipper fylla i dem själv. Vilka uppgifter vi i förväg fyller i avgörs av vilken tjänst du använder vid den tidpunkten. I vissa fall bekräftar vi din identitet genom flerfaktorsautentisering.

Du kommer alltid att ges möjlighet att ändra uppgifterna innan du ger oss ditt uttryckliga samtycke att tillhandahålla dig vår tjänst. 

Om du vid någon tidpunkt vill välja bort denna tjänst (opt-out) kan du göra det under en framtida betalningsprocess eller via följande länk. Mer information om vår behandling av de personuppgifter vi lagrar för att tillhandahålla denna tjänst finns i vårt integritetsmeddelande.

Återförsäljare och banker

Vi ansvarar inte för eventuella problem som du kan ha med din bank i fråga om funktion eller lämplighet. Vi är ansvariga för att hämta och överföra din kontoinformation på ett tryggt och säkert sätt men inte för själva innehållet i kontouppgifterna, vilket är din banks ansvar. Om du har frågor angående dessa bör du prata med den relevanta återförsäljaren som tillhandahåller appen eller webbplatsen du använder eller med din bank. 

Din användning av återförsäljarens tjänster och ditt betalkonto kommer också att omfattas av andra villkor. De här villkoren kommer inte att påverka några av de villkoren. Återförsäljaren och dina banker kommer i synnerhet ha separata regler om dataskydd som kommer att gälla för din användning av deras tjänster. När din kontoinformation har överförts via vår programvara till en återförsäljare, blir denne ansvarig för informationen.

Vi debiterar inte dig som slutanvändare för att använda våra tjänster, men återförsäljare kan debitera dig för användningen av deras app eller tjänster. Återförsäljare kan i sin tur betala oss avgifter för de tjänster vi tillhandahåller dem. Återförsäljarnas villkor kommer att gälla för alla produkter eller tjänster som de tillhandahåller dig och vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår i samband med användningen av dem.

All kontoinformation som du väljer att dela genom din användning av våra tjänster kommer att krypteras med en krypteringsmekanism med flera nycklar. Återförsäljaren som innehar appen eller webbplatsen kommer enbart att kunna begära åtkomst till denna information om du uttryckligen har gett den ditt tillstånd att göra det.

Immateriella rättigheter

TrueLayer innehar alla rättigheter, anspråk och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i och till tjänsterna, vår webbplats och vår teknik. Om du väljer att ge oss återkoppling eller förslag om någon del av våra tjänster, webbplatsen eller tekniken kan vi välja att använda dem utan begränsningar.

Friskrivningsklausuler

Vi vill att du ska få ut det mesta av våra tjänster och vi tillhandahåller tjänsterna med rimlig aktsamhet och kompetens. Alla tjänster (inklusive eventuella tilläggstjänster eller -produkter) tillhandahålls ”i befintligt skick”.

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor och eventuella tilläggsvillkor som vi introducerar från tid till annan eller vad som är underförstått enligt tillämplig konsumentlagstiftning, gör eller ger vi inga särskilda åtaganden eller löften till dig om våra tjänster. Vi lovar till exempel inte att något innehåll i tjänsterna, tjänsternas funktioner eller deras tillförlitlighet eller tillgänglighet kommer att lämpa sig för dina behov. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla garantier.

Du samtycker till att ansvara för alla förluster som TrueLayer bevisligen kan ha lidit som en direkt följd av att du överträtt dessa villkor.

Vem är ansvarig om något går fel?

Vi är endast ansvariga gentemot dig för förutsebar förlust och skada som orsakats av oss. Om vi inte skulle efterleva dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider, om det är ett förutsebart resultat av att vi brutit mot dessa villkor eller underlåtit att använda rimlig aktsamhet och kompetens i vårt tillhandahållande av tjänsterna. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar eller, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, för indirekta förluster eller följdförluster (inklusive utebliven vinst, förlorad inkomst eller ekonomiska förluster) som uppstår i samband med en verksamhet som du bedriver.

Vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella förluster som du kan lida till följd av din väsentliga underlåtenhet att följa dessa villkor eller som orsakats av omständigheter som vi rimligen inte styr över, till exempel ett avbrott eller fel i en allmännyttig tjänst, pandemi, stridsåtgärder eller kollektiva åtgärder, naturkatastrof, explosion eller olycka. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig i den mån det skulle vara olagligt att göra detta.

Om du efter användning av våra tjänster upptäcker obehöriga eller misstänkta transaktioner på ditt betalkonto ska du omedelbart kontakta din bank, som är ansvarig för att utreda detta och, vid behov, ersätta dig. Se din banks reklamationspolicy.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller förlust som du lidit och som orsakats av eller har samband med hackning, manipulering eller obehörig åtkomst till din kontoinformation som vi inte rimligen styr över. Om du misstänker att någon annan har tillgång till dina bankuppgifter och använder dem på ett bedrägligt sätt för åtkomst till tjänsterna, måste du kontakta oss omedelbart via e-post på [email protected].

Om dessa villkor 

Varje gång du använder våra tjänster kommer du att vara bunden av de villkor som gäller vid den tidpunkten. Vissa eller alla tjänster kan tillhandahållas av TrueLayer eller en annan enhet som ingår i dess koncern (ett dotterbolag) för dess räkning. Om vissa eller alla tjänster tillhandahålls av ett dotterbolag, kommer du att omfattas av dessa villkor om inte och till dess att du ingår ett separat avtal med detta dotterbolag, varvid dessa villkor kommer att upphöra att gälla. 

Dessa villkor kommer att gälla under den period under vilken du använder någon av våra tjänster.

Vi kan säga upp vårt avtal med dig eller stänga av din åtkomst till någon del av våra tjänster när som helst om du har brutit mot något av dessa villkor eller om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Du kan när som helst säga upp ditt avtal med oss genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi kan välja att när som helst uppdatera dessa villkor, och ändringarna kommer att publiceras på denna sida. Om du avvisar de berörda ändringarna har du rätt att när som helst utan kostnad säga upp dessa villkor. Om antingen vi eller du säger upp detta avtal, eller om du inte godkänner de villkor som gäller vid den tidpunkt då du vill använda våra tjänster, kan du inte använda våra tjänster.

Du kan ladda ner dessa villkor (eller någon tidigare version av dem) eller begära en kopia av dem genom att kontakta vår kundtjänst.

Klagomål

Att ge dig bra service är viktigt för oss. Vi betraktar alla uttryck för missnöje från våra kunder över vår tjänst som ett klagomål. Om du är missnöjd med någon del av våra tjänster är det enklaste sättet för oss att hjälpa dig att lösa ditt problem att du kontaktar vår kundtjänst.

Alternativt kan du nå oss via e-post på [email protected] eller skriva till oss på adressen: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland. 

Vi kommer att skicka en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål inom tre arbetsdagar och sträva efter att utreda och lösa ditt problem eller ge dig ett tydligt svar inom 15 dagar. Vi kan behöva kontakta återförsäljaren eller din bank och vi kan behöva din hjälp för att undersöka och lösa ditt ärende. Du samtycker till att tillhandahålla all nödvändig hjälp i detta avseende. Du samtycker till att svar på ditt klagomål kan komma i elektroniskt format och skickas via e-post. 

Om du är en konsument, ett mikroföretag eller annan berättigad klagande och du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att hänskjuta ditt ärende till Financial Services and Pensions Ombudsman (ung. Finans- och pensionsombudsmannen) genom att ringa (01) 567 7000, via deras hemsida, eller per post (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irland).

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med irländsk lag, utan att tillämpa lagvalsregler, och omfattas av alla tvingande lagbestämmelser som gäller i ditt bosättningsland. I den mån irländsk lag strider mot lagarna i ditt bosättningsland ska irländsk lag ha företräde i största möjliga utsträckning. Om det inte är förbjudet enligt lagarna i ditt bosättningsland, ska tvister lösas av irländska domstolar.

Om du är en konsument omfattas du av alla tvingande lagbestämmelser som gäller i ditt bosättningsland. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument att åberopa sådana tvingande lagbestämmelser i ditt bosättningsland.

EU-kommissionen har också inrättat en onlineplattform för tvistlösning för att underlätta kommunikationen mellan parter som är inblandade i en tvist som härrör från en onlinetransaktion (inklusive tvister som uppstår angående tjänsterna). 

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till tjänsterna. 

Överföring av dina rättigheter

Du får inte överföra dina rättigheter enligt dessa villkor till någon tredje part utan vårt skriftliga
samtycke. 

Bristande överensstämmelse

Vid bristande överensstämmelse mellan dessa villkor och villkor som gäller för tilläggstjänster, kommer villkoren som gäller för tilläggstjänsterna att ha företräde.

Ändringar och avskiljning

Om någon del av dessa villkor är ogiltig, ska den delen av villkoren ändras för att göra den giltig eller anses raderad om det inte är möjligt att ändra villkoret. Detta kommer inte att påverka de övriga villkoren. 

Avstående från rättigheter

En underlåtenhet eller försening från någon parts sida i att utöva någon rättighet enligt dessa villkor eller enligt lag ska inte utgöra ett avstående från denna eller någon annan rättighet. Ett avstående från någon rättighet enligt dessa villkor eller enligt lag har endast verkan om det sker skriftligen. 

Villkorens tillämplighet

Dessa villkor styr förhållandet mellan TrueLayer och dig.

Översättning och språk

Trots att en översättning av villkoren till ett annat språk kan tillhandahållas är endast den engelska versionen juridiskt bindande. Även om viss kommunikation kan göras på andra språk för enkelhetens skull förbehåller sig TrueLayer rätten att endast kommunicera på engelska. Tillhandahållande av kommunikation på andra språk utgör ingen skyldighet för TrueLayer att fortsätta att kommunicera på det språket.

Kontakta oss 

Om du har frågor om de säkerhetsåtgärder vi tillämpar på TrueLayer, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]

Har du fler frågor? Kontakta oss i så fall här: [email protected]