Warunki korzystania z usług

Witamy w TrueLayer!

Dziękujemy za korzystanie z usług TrueLayer („Usługi”)!

Usługi dostarczane są przez spółkę TrueLayer (Ireland) Limited („TrueLayer”, „my”, „nas”), spółkę zarejestrowaną w Irlandii (numer spółki 671615) z siedzibą pod adresem 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia. Niniejsze warunki świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego („Warunki”) dotyczą użytkownika („Użytkownik końcowy”, „Użytkownik”) za każdym razem, gdy korzysta on z Usług TrueLayer za pośrednictwem aplikacji lub witryn internetowych firm partnerskich spółki TrueLayer („Partnerzy”). Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Usług, musi wyrazić zgodę na Warunki wówczas obowiązujące, dlatego należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Usług. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może korzystać z żadnej z naszych Usług.

TrueLayer może oferować inne produkty lub usługi, dla których obowiązują dodatkowe warunki, które będą mieć zastosowanie i będą stanowić część umowy zawieranej z nami podczas korzystania z tych Usług.

Jeśli Użytkownik chce dowiedzieć się, w jaki sposób TrueLayer wykorzystuje jego dane osobowe, należy zapoznać się z naszą Informacją o polityce prywatności, która zawiera również naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

Niniejsze Warunki są dostępne do pobrania, można również zażądać ich kopii poprzez dokonanie zgłoszenia do pomocy technicznej

Kim jesteśmy

TrueLayer jest instytucją płatniczą autoryzowaną przez Bank Centralny Irlandii („CBI”) zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej (w sprawie usług płatniczych) z 2018 roku (Kod C/Kod 

instytucji: C433487) wpisaną do Rejestru instytucji płatniczych CBI. Nasz numer rejestracyjny VAT to IE3716699TH. 

Dane kontaktowe CBI są następujące:

Central Bank of Ireland [Bank Centralny Irlandii]

PO Box 559

New Wapping Street,

North Wall Quay,

Dublin 1

D01 F7X3

Irlandia


E-mail: [email protected]

Lokalny numer telefonu: 1890 777 777

Telefon: +353 (0)1 224 5800

Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad finansowych ani inwestycyjnych. Nasze usługi nie są związane z doradztwem finansowym ani inwestycyjnym.

Co robimy i jak to robimy – Usługi inicjowania płatności 

Warunki dotyczące wyłącznie usług inicjowania płatności

Jeśli program TrueLayer jest zintegrowany z witryną lub aplikacją Partnera, której Użytkownik chce używać, TrueLayer może zaoferować Użytkownikowi regulowane Usługi inicjowania płatności („Usługi inicjowania płatności”). 

Za zgodą Użytkownika i według jego zlecenia poinstruujemy dostawcę rachunku płatniczego Użytkownika (np. bank lub wystawcę karty kredytowej) („Dostawca rachunku płatniczego”), aby dokonał pojedynczej lub wielu płatności z wybranego rachunku płatniczego („Rachunek płatniczy”) na rzecz wybranego odbiorcy. W przypadku żądania dokonania płatności przy użyciu Usług inicjowania płatności przekierujemy Użytkownika do Dostawcy rachunku płatniczego w celu podania przez Użytkownika swoich danych do logowania i poświadczenia bezpieczeństwa („Dane uwierzytelniające”) i przejścia w systemie dostawcy przez proces uwierzytelniania. Nigdy nie prosimy Użytkowników o udostępnienie nam swoich Danych uwierzytelniających. Dostawca rachunku płatniczego podejmie działanie zgodne ze zleceniem dokonania płatności dopiero po podaniu mu przez Użytkownika Danych uwierzytelniających i udanym dokonaniu uwierzytelnienia. 

W przypadku decyzji o dokonaniu płatności za pomocą naszych Usług inicjowania płatności Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której dokona wyboru Dostawcy rachunku płatniczego oraz Rachunku płatniczego, z którego ma zostać zrealizowana płatność. Wybierając Dostawcę rachunku płatniczego oraz Rachunek płatniczy, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z produktu Usług inicjowania płatności i poleca TrueLayer zainicjowanie płatności wybranej kwoty na rzecz wybranego odbiorcy, którego dane będą wyraźnie widoczne na stronie wyboru rachunku. Należy pamiętać, że zgoda udzielana zgodnie z niniejszymi Warunkami jest „jednorazową” zgodą na rozpoczęcie pojedynczej transakcji płatniczej. Jeśli Użytkownik pragnie, aby TrueLayer udostępniła mu dodatkową Usługę inicjowania płatności, musi przekazać TrueLayer nową zgodę oraz instrukcje, aby dostarczyć dostawcy rachunku płatniczego nowe zlecenie płatności.

Po wybraniu Dostawcy rachunku płatniczego oraz Rachunku płatniczego program TrueLayer przekieruje Użytkownika do Dostawcy rachunku płatniczego (w przeglądarce internetowej lub w mobilnej aplikacji bankowej), który poprosi Użytkownika o jego Dane uwierzytelniające, co może obejmować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (np. hasło i poświadczenia biometryczne, takie jak odcisk palca).

Ani TrueLayer, ani Partner nie będą mogli na żadnym etapie zobaczyć, ani uzyskać dostępu do Danych uwierzytelniających Użytkownika. Po potwierdzeniu uwierzytelnienia przez Dostawcę rachunku płatniczego poinstruujemy go, aby dokonał płatności zgodnie z poleceniem Użytkownika („Zlecenie płatnicze”). 

Po zatwierdzeniu płatności u Dostawcy rachunku płatniczego środki zazwyczaj opuszczają Rachunek płatniczy natychmiast, a najpóźniej w ciągu dwóch godzin. My lub Partner potwierdzimy udane rozpoczęcie realizacji Zlecenia płatniczego oraz przekażemy Użytkownikowi identyfikator transakcji, aby mógł zidentyfikować transakcję płatniczą oraz kwotę tej transakcji. Należy pamiętać, że to Dostawca rachunku płatniczego (a nie TrueLayer) jest odpowiedzialny za wykonanie transakcji płatniczej. Za świadczenie takiej Usługi inicjowania płatności nie będziemy pobierać opłaty. Dostawca rachunku płatniczego może jednak pobierać opłaty w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tej Usługi inicjowania płatności zgodnie z warunkami Dostawcy rachunku płatniczego. 

Jeśli dojdziemy do przekonania, że zasady określone w niniejszych Warunkach nie zostały spełnione lub jeśli zainicjowanie Zlecenia płatniczego byłoby niezgodne z prawem, możemy odmówić realizacji usługi. W przypadku odmowy zainicjowania Zlecenia płatniczego, my lub Partner powiadomimy o tym Użytkownika za pośrednictwem używanej przez niego aplikacji lub usługi, chyba że zgodnie z prawem nie będzie to możliwe.

Co robimy i jak to robimy – Usługi informacji o rachunku 

Warunki dotyczące wyłącznie Usług informacji o rachunku

Poniższe warunki stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a nami w zakresie świadczenia Usług informacji o rachunku i określają zasady korzystania z naszego systemu Usług informacji o rachunku. Aby skorzystać z tej usługi, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i mieć miejsce zamieszkania w EOG. Aby móc świadczyć Usługi informacji o rachunku na rzecz Użytkownika, możemy również przeprowadzić weryfikację tożsamości.

Usługi informacji o rachunku: Świadczymy regulowane usługi informacji o rachunku („Usługi informacji o rachunku”), również za pośrednictwem naszych Partnerów. W ten sposób umożliwiamy Użytkownikowi: 

  • dostęp do informacji dotyczących Rachunków płatniczych i ich przeglądanie („Informacje o rachunku”), również za pośrednictwem aplikacji lub stron internetowych naszych Partnerów, w formie skonsolidowanej; oraz 

  • w stosownych przypadkach i za wyraźną zgodą Użytkownika, umożliwiamy udostępnienie tych Informacji o rachunku tym Partnerom i innym osobom trzecim.

Dokonujemy tego w następujący sposób:

  • Prezentowanie informacji o rachunku płatniczym Użytkownika w odniesieniu do jego rachunków płatniczych prowadzonych w jednym lub kilku bankach – w jednym miejscu. Dane rachunku płatniczego możemy przedstawić Użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej naszego Partnera. 

  • Udostępnianie danych innemu podmiotowi komercyjnemu na podstawie instrukcji Użytkownika. Na podstawie instrukcji Użytkownika udostępnimy informacje o jego rachunku naszemu Partnerowi lub innemu podmiotowi komercyjnemu, który wykorzysta informacje o rachunku Użytkownika do świadczenia usług, na które Użytkownik wyraził zgodę (np. usługa weryfikacji kredytowej lub weryfikacja zdolności kredytowej). 

Aby skorzystać z Usługi informacji o rachunku, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę aplikacji lub strony internetowej naszego Partnera, na której będzie mógł przekazać TrueLayer swoją wyraźną zgodę poprzez kliknięcie przycisku kontynuowania, wybrać Dostawcę rachunku płatniczego oraz Rachunek płatniczy, z którym Użytkownik chce się połączyć, oraz Informacje o rachunku, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp za pośrednictwem TrueLayer, a także, w stosownych przypadkach, udostępnić je Partnerom lub innym osobom trzecim. Po potwierdzeniu zgody Użytkownik przekazuje TrueLayer swoje polecenie i zgodę, aby umożliwić:

  • dostęp do wybranych Rachunków płatniczych i Informacji o rachunku, w tym, w stosownych przypadkach, gdy Użytkownik nie zwraca się aktywnie o takie Informacje o rachunku (tzn. gdy Użytkownik nie wyświetla aktywnie tych danych lub nie prosi o odświeżenie danych) i tymczasowe przechowywanie Informacji o rachunku przed udostępnieniem ich wybranym Partnerom lub osobom trzecim. Każda taka kopia danych jest trwale usuwana przez TrueLayer po upływie jednej (1) godziny; i/lub

  • podanie takich Informacji o rachunku i udostępnienie ich wybranym przez Użytkownika Partnerom lub osobom trzecim, zgodnie z przekazaną nam przez Użytkownika instrukcją o udostępnieniu takich danych. 

Po wybraniu Dostawcy rachunku płatniczego oraz Rachunku płatniczego TrueLayer przekieruje Użytkownika do Dostawcy rachunku płatniczego (w przeglądarce internetowej lub w mobilnej aplikacji bankowej Użytkownika), który poprosi Użytkownika o jego Dane uwierzytelniające, co może obejmować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (np. hasło i poświadczenia biometryczne, takie jak odcisk palca) w celu dokonania uwierzytelnienia. Ani TrueLayer, ani Partner nie będą mogli na żadnym etapie zobaczyć, ani uzyskać dostępu do Danych uwierzytelniających Użytkownika. Po potwierdzeniu uwierzytelnienia przez Dostawcę rachunku płatniczego Użytkownika uzyskamy dostęp do Informacji o rachunku Użytkownika, przekażemy je Użytkownikowi i udostępnimy je zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Użytkownika.

Pobrane i udostępnione Informacje o rachunku mogą obejmować dane rachunku osobistego Użytkownika (takie jak imię i nazwisko), historię transakcji, kwoty i opisy transakcji, nazwę i numer rachunku, walutę, saldo rachunku, saldo debetu, terminy płatności i inne informacje dotyczące transakcji. Jest to uzależnione od usług świadczonych przez Partnera, za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Usługi informacji o rachunku. Nie będziemy wymagać danych wrażliwych dotyczących płatności (takich jak bankowe dane uwierzytelniające) powiązanych z rachunkiem płatniczym Użytkownika. Szczegóły transakcji będą podawane według stanu na dzień i godzinę, kiedy Użytkownik udzielił nam dostępu do swoich Rachunków płatniczych. 

Użytkownik otrzyma od nas Informacje o rachunku uzyskane w ten sposób za pośrednictwem aplikacji lub stron internetowych naszych Partnerów. Zgodnie z poleceniem Użytkownika i za jego wyraźną zgodą przekażemy te Informacje o rachunku również Partnerom lub innym osobom trzecim zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Dostęp TrueLayer do Rachunków płatniczych Użytkownika będzie wymagać odnawiania poprzez uwierzytelnienie go u odpowiedniego Dostawcy rachunku płatniczego co najmniej co 90 dni, oraz za każdym razem, gdy Użytkownik zechce uzyskać dostęp i/lub udostępnić Informacje o rachunku inne niż dane dotyczące salda rachunku lub transakcji w odniesieniu do transakcji, które miały miejsce w ciągu ostatnich 90 dni.

Usługa ta będzie świadczona natychmiast po potwierdzeniu, że Użytkownik chce, abyśmy kontynuowali świadczenie Usług informacji o rachunku, i Użytkownik nie będzie miał prawa do wycofania się z umowy po udzieleniu takiej zgody.

Za świadczenie tej Usługi informacji o rachunku nie będziemy pobierać opłaty. Dostawca rachunku płatniczego może jednak pobierać opłaty w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tej Usługi informacji o rachunku zgodnie z warunkami Dostawcy rachunku płatniczego.

Nie będziemy wykorzystywać, uzyskiwać dostępu ani przechowywać żadnych danych do celów innych niż świadczenie Usługi informacji o rachunku na wyraźne polecenie Użytkownika, zgodnie z zasadami ochrony danych.

Jeśli dojdziemy do przekonania, że zasady określone w niniejszych Warunkach nie zostały spełnione lub jeśli świadczenie Usługi informacji o rachunku byłoby niezgodne z prawem, możemy odmówić realizacji usługi. W takim przypadku my lub Partner powiadomimy o tym Użytkownika za pośrednictwem używanej przez niego aplikacji lub strony internetowej, chyba że zgodnie z prawem nie będzie to możliwe.

Co robimy i jak to robimy – Usługi weryfikacyjne

Warunki dotyczące wyłącznie Usług weryfikacyjnych

Możemy zaoferować Użytkownikowi i Partnerowi naszą usługę weryfikacyjną („Usługi weryfikacyjne”), która umożliwi Użytkownikowi udostępnianie danych uzyskanych za pośrednictwem opisanej powyżej regulowanej Usługi informacji o rachunku w celu umożliwienia nam weryfikacji tożsamości Użytkownika w imieniu Partnera. Na potrzeby wskazanej Usługi weryfikacyjnej zastosowanie mają warunki określone w punkcie „Usługi informacji o rachunku” powyżej oraz warunki określone w niniejszym punkcie „Usługi weryfikacyjne”.

Aby Użytkownik mógł skorzystać z naszej Usługi weryfikacyjnej, zgoda udzielona przez niego w ramach Usługi informacji o rachunku umożliwi: 

(i) udostępnienie TrueLayer i Partnerowi odpowiednich Informacji o rachunku; oraz

(ii) TrueLayer wykorzystanie tych danych w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika w odniesieniu do oddzielnego zestawu danych dostarczonych przez Partnera.

Po sprawdzeniu przez TrueLayer danych pobranych przy zastosowaniu Usługi informacji o rachunku względem danych dostarczonych przez Partnera, przekażemy Partnerowi Wynik weryfikacji, w którym stwierdzimy, czy oba zestawy danych są zgodne, niezgodne lub czy podano niewystarczające informacje.

Dla jasności: proces wyrażania zgody, proces udostępniania informacji i ponownego uwierzytelniania są zgodne z informacjami zawartymi w powyższym punkcie „Usługi informacji o rachunku”.


Co robimy i jak to robimy – Usługi sprzedawcy

Warunki dotyczące wyłącznie Usług sprzedawcy

Możemy zaoferować Partnerowi usługę bramki płatniczej („Usługi sprzedawcy”), która pozwoli Użytkownikowi zapłacić Partnerowi za produkty i usługi internetowe z Rachunku płatniczego. Dokonując takiej płatności Użytkownik będzie korzystał z naszej regulowanej Usługi inicjowania płatności, aby dokonać płatności bezpośrednio ze swojego Rachunku płatniczego na rzecz Partnera.

Jeśli Użytkownik kupuje produkty lub usługi od lub za pośrednictwem Partnera, który jest zintegrowany z naszymi Usługami sprzedawcy i Użytkownik wybierze płatność za pośrednictwem Usług inicjowania płatności, nastąpi przekierowanie do strony internetowej, na której będzie można wybrać Dostawcę rachunku płatniczego i Rachunek płatniczy, z którego ma zostać zrealizowana płatność. Wybierając Dostawcę rachunku płatniczego, Użytkownik wyraża zgodę i poleca TrueLayer zainicjowanie płatności za pośrednictwem Usług inicjowania płatności (tzn. przesłanie Dostawcy rachunku płatniczego polecenia dokonania płatności) do systemu TrueLayer na określoną kwotę (która będzie wyraźnie widoczna na stronie wyboru rachunku). Po wybraniu Dostawcy rachunku płatniczego i Rachunku płatniczego przekierujemy Użytkownika do Dostawcy rachunku płatniczego w celu podania przez Użytkownika swoich danych do logowania i poświadczenia bezpieczeństwa („Dane uwierzytelniające”) przejścia w systemie dostawcy przez proces uwierzytelniania, który może obejmować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (np. hasło i poświadczenia biometryczne, takie jak odcisk palca). Nigdy nie poprosimy Użytkownika o udostępnienie nam swoich Danych uwierzytelniających, i ani TrueLayer, ani Partner nie będą mogli na żadnym etapie zobaczyć ani uzyskać dostępu do Danych uwierzytelniających Użytkownika.

Należy pamiętać, że zgoda udzielana zgodnie z niniejszymi Warunkami jest „jednorazową” zgodą na rozpoczęcie pojedynczej transakcji płatniczej. Jeśli Użytkownik pragnie, aby TrueLayer udostępniła mu dodatkową Usługę inicjowania płatności, musi przekazać TrueLayer nową zgodę oraz instrukcje, aby dostarczyć dostawcy rachunku płatniczego nowe zlecenie płatności.

Po potwierdzeniu uwierzytelnienia przez Dostawcę rachunku płatniczego poinstruujemy go, aby dokonał płatności na rzecz Partnera (za pośrednictwem TrueLayer) zgodnie z poleceniem Użytkownika. TrueLayer nie będzie inicjować żadnych dalszych płatności w odniesieniu do płatności na rzecz Partnera (lub dokonanych przez Dostawcę rachunku płatniczego na rzecz Partnera), chyba że Użytkownik ponowi wskazane kroki w celu dokonania kolejnego zakupu.

Po zatwierdzeniu płatności u Dostawcy rachunku płatniczego środki zazwyczaj opuszczają Rachunek płatniczy natychmiast, a najpóźniej w ciągu dwóch godzin. Potwierdzimy udane rozpoczęcie realizacji Zlecenia płatniczego oraz przekażemy Użytkownikowi identyfikator transakcji, aby mógł zidentyfikować transakcję płatniczą oraz kwotę tej transakcji. Należy pamiętać, że to Dostawca rachunku płatniczego (a nie TrueLayer) jest odpowiedzialny za wykonanie transakcji płatniczej. Za świadczenie takiej Usługi inicjowania płatności nie będziemy pobierać opłaty. Dostawca rachunku płatniczego może jednak pobierać opłaty w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tej Usługi inicjowania płatności zgodnie z warunkami Dostawcy rachunku płatniczego. 

Jeśli dojdziemy do przekonania, że zasady określone w niniejszych Warunkach nie zostały spełnione lub jeśli zainicjowanie Zlecenia płatniczego byłoby niezgodne z prawem, możemy odmówić realizacji usługi. W przypadku odmowy zainicjowania Zlecenia płatniczego, my lub Partner powiadomimy o tym Użytkownika za pośrednictwem używanej przez niego aplikacji lub usługi, chyba że zgodnie z prawem nie będzie to możliwe. 


Partnerzy i Dostawcy rachunków płatniczych

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, jakich może doświadczyć Użytkownik w związku z funkcjonalnością lub przydatnością Dostawcy rachunku płatniczego (np. banku lub wystawcy karty kredytowej). Jesteśmy odpowiedzialni za pobieranie i przesyłanie Informacji o rachunku Użytkownika w pewny i bezpieczny sposób, jednak nie za treść samych Informacji o rachunku Użytkownika, za co odpowiedzialny jest Dostawca rachunku płatniczego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych kwestii należy skontaktować się z odpowiednim Partnerem, który udostępnia aplikację lub witrynę internetową, z której Użytkownik korzysta, lub z Dostawcą rachunku płatniczego. 

Korzystanie przez Użytkownika z usług Partnera i z Rachunku płatniczego będzie również podlegać innym warunkom – niniejsze Warunki nie będą miały na nie wpływu. W szczególności Partner i Dostawcy rachunków płatniczych będą stosować odrębne zasady ochrony danych, które będą miały zastosowanie do korzystania z usług przez Użytkownika.

Po przekazaniu Informacji o rachunku Użytkownika za pośrednictwem naszego oprogramowania Partnerowi, Partner ten staje się za nie odpowiedzialny.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z naszych Usług przez Użytkownika jako Użytkownika końcowego, jednak Partner może pobierać opłaty za korzystanie z jego aplikacji lub usług. Z kolei Partnerzy mogą uiszczać nam opłaty za usługi, jakie my im świadczymy.

Wszelkie Informacje o rachunku, które Użytkownik zdecyduje się udostępnić w wyniku korzystania z naszych Usług, zostaną zaszyfrowane za pomocą mechanizmu szyfrowania wielu kluczy. Partner dostarczający aplikację lub stronę internetową będzie mógł uzyskać dostęp do tych informacji tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie mu na to zezwoli.

Korzystanie z naszych Usług

Świadczymy Usługi wyłącznie Użytkownikowi i nie może on udostępniać swojego dostępu do Usług innym osobom.

Korzystając z Usług, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że:

  • Użytkownik nie będzie korzystać z naszych Usług w celach nieuczciwych, niezgodnych z prawem lub niewłaściwych;

  • wykorzystywane Dane uwierzytelniające należą do Użytkownika i Użytkownik jest należycie upoważniony do korzystania z nich w celu połączenia swoich Rachunków płatniczych z naszymi Usługami;

  • korzystając z naszych Usług informacji o rachunku Użytkownik udziela nam wyraźnej zgody na pobieranie ze swoich wybranych Rachunków płatniczych i udostępnianie Informacji o rachunku Użytkownikowi i wybranemu przez siebie Partnerowi;

  • korzystając z naszych Usług inicjowania płatności (w tym z Usług sprzedawcy), Użytkownik wyraża zgodę na zainicjowanie przez nas płatności ze swoich wybranych Rachunków płatniczych na rzecz wybranego odbiorcy.

Własność intelektualna

TrueLayer jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów (w tym praw własności intelektualnej) dotyczących Usług, naszej witryny internetowej i rozwiązań technologicznych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przekazanie nam swoich opinii lub sugestii dotyczących jakiejkolwiek części naszych Usług, witryny internetowej lub rozwiązań technologicznych, będziemy uprawnieni do korzystania z nich bez żadnych ograniczeń.

Wyłączenia odpowiedzialności

Zależy nam, aby Użytkownik mógł w pełni korzystać z naszych Usług, podczas gdy my będziemy dostarczać Usługi z odpowiednią dbałością i starannością. Wszystkie Usługi (w tym wszelkie dodatkowe usługi lub produkty) są dostarczane Użytkownikowi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”.

Poza postanowieniami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach, wszelkimi dodatkowymi warunkami, które okresowo wprowadzamy, lub które są zapewniane przez prawo konsumenckie, nie składamy wobec Użytkownika żadnych specjalnych zobowiązań ani obietnic w zakresie naszych Usług. Na przykład nie obiecujemy, że jakiekolwiek treści w ramach Usług, funkcje Usług lub ich stabilność bądź dostępność będą odpowiednie dla potrzeb Użytkownika. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie gwarancje.

Użytkownik zgadza się, że przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie straty, których poniesienie spółka TrueLayer wykaże, a które będą następstwem naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków.

Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak?

Jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za dające się przewidzieć straty i szkody spowodowane przez nas. Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, będziemy odpowiedzialni za straty lub szkody, które poniesie Użytkownik, i które będą dającym się przewidzieć skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub niewykazania przez nas należytej dbałości i staranności w świadczeniu Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie są możliwe do przewidzenia lub, w zakresie dozwolonym przez prawo, za jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe (w tym utracone zyski, utracone dochody lub straty finansowe) powstałe w czasie prowadzenia przez Użytkownika działalności.

TrueLayer nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku znaczącego nieprzestrzegania niniejszych Warunków przez Użytkownika lub straty spowodowane przez czynniki pozostające poza naszą rozsądną kontrolą, na przykład przerwanie lub awarię usługi użyteczności publicznej, pandemię, akcje protestacyjne, klęskę żywiołową, eksplozję lub wypadek. Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika w zakresie niezgodnym z prawem.

Jeśli w wyniku korzystania z naszych Usług Użytkownik zauważy nieuprawnione lub podejrzane transakcje na swoim Rachunku płatniczym, powinien natychmiast skontaktować się z Dostawcą rachunku płatniczego, który będzie odpowiedzialny za dochodzenie, oraz, w razie potrzeby, za zwrot środków Użytkownikowi. Prosimy zapoznać się z zasadami dotyczącymi reklamacji obowiązującymi u Dostawcy rachunku płatniczego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszczerbki lub straty będące następstwem ataków hakerskich, manipulowania informacjami lub nieautoryzowanego dostępu do Informacji o rachunku Użytkownika pozostających poza naszą rozsądną kontrolą, lub za szkody, uszczerbki lub straty z nimi związane. W przypadku podejrzenia, że ktoś inny ma dostęp do Danych uwierzytelniających Użytkownika i korzysta z nich w nieuczciwy sposób w celu uzyskania dostępu do Usług, Użytkownik musi natychmiast się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Informacje o niniejszych Warunkach 

Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w tym czasie Warunków. Niektóre lub wszystkie Usługi mogą być świadczone przez spółkę TrueLayer lub inny podmiot z jej grupy („Podmiot stowarzyszony”) działający w jej imieniu. Jeśli niektóre lub wszystkie Usługi są świadczone przez Podmiot stowarzyszony, Użytkownik będzie podlegał niniejszym Warunkom, chyba że i do czasu, gdy będzie zobowiązany odrębną umową zawartą z tym Podmiotem stowarzyszonym, w którym to momencie niniejsze Warunki przestaną mieć zastosowanie. 

Możemy wypowiedzieć zawartą z Użytkownikiem umowę lub zawiesić jego dostęp do dowolnej części naszych Usług w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub jeśli dojdziemy do przekonania, że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. W każdej chwili Użytkownik może wypowiedzieć zawartą z nami umowę, kontaktując się z naszym zespołem Obsługi klienta.

Możemy zaktualizować niniejsze Warunki w dowolnym momencie, a wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się na wprowadzone zmiany, będzie miał prawo do bezpłatnego rozwiązania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez nas lub przez Użytkownika lub w przypadku braku zgody ze strony Użytkownika na Warunki obowiązujące w momencie, w którym Użytkownik chce skorzystać z naszych Usług, nie będzie on mógł korzystać z naszych Usług.

Niniejsze Warunki (lub każda poprzednia wersja niniejszych Warunków) są dostępne do pobrania, można również zażądać ich kopii, kontaktując się z naszym zespołem Obsługi klienta

Reklamacje

Doskonała obsługa Użytkowników końcowych jest dla nas bardzo ważna. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z jakiejkolwiek części usług TrueLayer, najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu jest skontaktowanie się z naszym zespołem Obsługi klienta.

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected] lub napisać do nas na adres: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlandia. 

W ciągu 2 dni roboczych potwierdzimy przyjęcie reklamacji i dołożymy wszelkich starań, aby zbadać i rozwiązać problem lub udzielić Użytkownikowi jasnej odpowiedzi w ciągu 15 dni. Użytkownik zgadza się, że odpowiedzi na reklamację mogą być udzielane w formie elektronicznej i wysyłane pocztą elektroniczną. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, mikroprzedsiębiorcą lub inną osobą uprawnioną do złożenia reklamacji i nie jest zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, ma on prawo do zgłoszenia skargi do Rzecznika konsumentów ds. usług finansowych i emerytalnych telefonicznie pod numerem (01) 567 7000, poprzez stronę internetową, lub listownie (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irlandia).

Właściwość prawa i sądów

Niniejsze Warunki podlegają prawu Irlandii i są interpretowane zgodnie z nim, bez odwoływania się do norm kolizyjnych i z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika. W zakresie, w jakim prawo irlandzkie stoi w sprzeczności z prawem kraju zamieszkania Użytkownika, prawo irlandzkie ma pierwszeństwo w maksymalnym możliwym zakresie. Jeśli nie jest to zabronione przez prawo kraju zamieszkania Użytkownika, spory będą rozstrzygane przez sądy irlandzkie.

Jeśli Użytkownik jest konsumentem, będzie mógł skorzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju swojego zamieszkania. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na prawa Użytkownika jako konsumenta do skorzystania z takich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju jego zamieszkania.

Komisja Europejska ustanowiła również platformę internetowego rozstrzygania sporów, aby ułatwić komunikację między stronami zaangażowanymi w spór wynikający z transakcji internetowych (w tym również w spory dotyczące Usług). 

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a nami w odniesieniu do Usług. 

Przeniesienie praw Użytkownika

Użytkownik nie może przekazywać swoich praw wynikających z niniejszych Warunków żadnej osobie trzeciej bez naszej pisemnej zgody. 

Rozbieżność postanowień

W przypadku wystąpienia rozbieżności między niniejszymi Warunkami i postanowieniami mającymi zastosowanie do dodatkowych usług, przeważają warunki mające zastosowanie do dodatkowych usług.

Modyfikacja i rozwiązanie porozumienia

Jeśli którakolwiek część niniejszych Warunków okaże się nieważna, zostanie ona zmieniona, aby stała się ważna lub zostanie uznana za usuniętą, jeśli nie będzie możliwe wprowadzenie zmian do tej części. Nie będzie to miało wpływu na pozostałą część Warunków. 

Zrzeczenie się praw

Niewykorzystanie lub opóźnienie w wykorzystaniu przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw lub środków zaradczych przysługujących na mocy niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków zaradczych przysługujących na mocy niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie złożone na piśmie. 


Zastosowanie Warunków

Niniejsze warunki regulują relacje pomiędzy TrueLayer a Użytkownikiem.

Tłumaczenie i język


Chociaż tłumaczenie Warunków na inny język może zostać udostępnione, tylko wersja Warunków sporządzona w języku angielskim będzie prawnie wiążąca, oraz chociaż część komunikacji może być prowadzona w innych językach dla udogodnienia, TrueLayer zastrzega sobie prawo do komunikowania się tylko w języku angielskim. Dostarczanie komunikacji w innych językach nie stanowi zobowiązania dla TrueLayer do dalszego porozumiewania się w tym języku.

Kontakt z nami 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zabezpieczeń, z jakich korzysta TrueLayer, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres [email protected] 

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt na adres [email protected]