Warunki korzystania z usług

1 September 2023

Witamy w TrueLayer!

Dziękujemy za korzystanie z usług TrueLayer („Usługi")!

Usługi są świadczone przez TrueLayer (Ireland) Limited („TrueLayer", „my", „nas"), spółkę zarejestrowaną w Irlandii (numer wpisu do rejestru 671615) z siedzibą pod adresem 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia. 

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług dla Użytkowników Końcowych („Warunki”) obowiązują użytkownika („Użytkownika końcowego”, „Ty”) za każdym razem, gdy korzysta z naszych Usług za pośrednictwem aplikacji lub stron internetowych naszych klientów handlowych (Placówki Handlowe). Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usług, musi wyrazić zgodę na obowiązujące w tym czasie Warunki, dlatego powinien pamiętać o uważnym zapoznawaniu się z nimi za każdym razem. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może korzystać z żadnej z naszych Usług.

Możemy również dostarczać inne produkty lub usługi, które są opatrzone dodatkowymi warunkami, jakie będą miały zastosowanie i staną się częścią umowy zawartej z nami podczas korzystania z takich usług.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe, powinien przeczytać naszą Informację o Ochronie Prywatności, która zawiera również naszą Politykę Plików Cookie.

Niniejsze Warunki użytkownik może pobrać lub poprosić o ich kopię, wysyłając zgłoszenie do działu wsparcia

Kim jesteśmy

TrueLayer posiada zezwolenie na prowadzenie działalności instytucji płatniczej wydane przez Bank Centralny Irlandii („CBI”) zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych (w Unii Europejskiej) z 2018 r. (kod C/kod instytucji: C433487) i figuruje w Rejestrze Instytucji Płatniczych CBI. Nasz europejski numer VAT to IE3716699TH. 

Dane kontaktowe CBI są następujące:

Bank Centralny Irlandii

PO Box 559

New Wapping Street,

North Wall Quay,

Dublin 1

D01 F7X3

Irlandia

Adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu na koszt dzwoniącego według stawek za połączenia lokalne: 1890 777 777

Telefon: +353 (0)1 224 5800

Nie jesteśmy natomiast uprawnieni do udzielania jakichkolwiek porad finansowych ani inwestycyjnych. Nasze Usługi nie stanowią więc doradztwa finansowego ani inwestycyjnego.

Ograniczenia dotyczące naszych Usług

Świadczymy Usługi wyłącznie na rzecz użytkownika, a użytkownik nie powinien dzielić się z nikim innym swoim dostępem do Usług.

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i potwierdza, że:

 • nie będzie korzystać z naszych Usług w celach noszących znamiona oszustwa, niezgodnych z prawem lub stanowiących nadużycie;

 • dane logowania do banku, których użytkownik używa, należą do użytkownika i użytkownik jest należycie upoważniony do korzystania z tych danych uwierzytelniających w celu połączenia swojego co najmniej jednego Rachunku Płatniczego z naszymi Usługami;

 • użytkownik ma co najmniej 18 lat i zamieszkuje w EOG. 

Jeśli uznamy, że wymogi określone w niniejszych Warunkach nie są spełnione lub świadczenie Usługi byłoby niezgodne z prawem, wówczas możemy odmówić jej wykonania. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, o ile prawo tego nie zabrania.

Uwierzytelnienie

Aby korzystać z każdej z naszych Usług regulowanych, użytkownik będzie musiał przejść proces uwierzytelnienia. W zależności od banku, z którego użytkownik korzysta, będzie się to odbywało w trybie „Redirect Flow” lub „Embedded Flow”.

Redirect Flow (proces przekierowania)

Po wybraniu przez użytkownika banku i Rachunku Płatniczego przekierujemy go do jego banku (w przeglądarce internetowej lub bankowej aplikacji mobilnej), który poprosi o podanie danych logowania, które mogą obejmować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (np. hasło i dane biometryczne, takie jak odcisk palca).

W ramach takiego procesu TrueLayer ani Placówka Handlowa nie będą mogli w żadnym momencie zobaczyć danych logowania użytkownika ani uzyskać do nich dostępu. Gdy bank użytkownika potwierdzi uwierzytelnienie, zlecimy mu (i) udostępnienie danych użytkownika (AIS); i/lub (ii) dokonanie płatności (PIS) zgodnie z instrukcjami użytkownika („Zlecenie Płatnicze”). 

Embedded Flow (wbudowany proces)

Niektóre banki obsługują tak zwany „wbudowany proces” na potrzeby uwierzytelnienia dostępu do Rachunku Płatniczego. W niektórych przypadkach taki proces będzie wymagał podania danych logowania do TrueLayer, aby nastąpiła transmisja danych do banku za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Cała przesyłana komunikacja jest szyfrowana. Dane uwierzytelniające użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia Usług przez TrueLayer, na co użytkownik udzielił wyraźnej zgody.

Usługi Danych

Usługi Informacji o Rachunku (AIS)

Co to jest

Świadczone przez nas usługi AIS umożliwiają: 

 • uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie informacji dotyczących Rachunków Płatniczych użytkownika (Informacje o Rachunku), w tym za pośrednictwem aplikacji lub stron internetowych współpracujących Placówek Handlowych, w skonsolidowanej formie; oraz 

 • w stosownych przypadkach i za wyraźną zgodą użytkownika udostępnianie tych Informacje o Rachunku takim Placówkom Handlowym i innym osobom trzecim.

Wszystko to robimy, na zlecenie użytkownika, poprzez:

 • konsolidację informacji o rachunku użytkownika pochodzących z wielu banków (oraz przedstawianie ich z powrotem za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej współpracującej Placówki Handlowej); 

 • udostępnianie Informacji o Rachunku Placówce Handlowej (która użyje ich do świadczenia usługi, na którą użytkownik udzielił zgody (takiej jak usługa informacji kredytowej lub sprawdzenie przystępności cenowej); i/lub

 • udostępnianie Informacji o Rachunku TrueLayer, aby umożliwić użytkownikowi wybór banku, z którego będą realizowane płatności, kiedy będziemy świadczyć usługi PIS. 

Jak to działa

Użytkownik będzie kierowany do strony w aplikacji lub witrynie internetowej współpracującej Placówki Handlowej, gdzie będzie mógł:

 • udzielić wyraźnej zgody TrueLayer, klikając przycisk Kontynuuj 

 • wybrać bank i Rachunek Płatniczy do podłączenia

 • wybrać Informacje o Rachunku, do których chce uzyskiwać dostęp za pośrednictwem TrueLayer, a także, w stosownych przypadkach, udostępniać je Placówkom Handlowym lub innym osobom trzecim.

Użytkownik będzie wtedy zobowiązany dokonać uwierzytelnienia w swoim banku (zob. Uwierzytelnienie)

Gdy bank użytkownika potwierdzi uwierzytelnienie, 

 • będziemy przekazywać użytkownikowi Informacje o Rachunku pobrane w ten sposób za pośrednictwem aplikacji lub stron internetowych współpracujących Placówek Handlowych; i/lub

 • będziemy przekazywać takie Informacje o Rachunku Placówkom Handlowym lub innym osobom trzecim zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Pobierane i udostępniane Informacje o Rachunku mogą obejmować dane rachunku osobistego użytkownika (takie jak imię i nazwisko), historię transakcji, kwoty i opisy transakcji, nazwę i numer rachunku, walutę, saldo rachunku, wszelkie salda na rachunku bieżącym, terminy płatności i inne informacje transakcyjne. Będzie to zależeć od usług świadczonych przez Placówkę Handlową, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Usługi AIS. Nie będziemy żądać wrażliwych danych płatniczych (takich jak dane logowania do banku) powiązanych z rachunkami płatniczymi użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy bank użytkownika korzysta z procesu „Embedded Flow”. Szczegóły transakcji będą danymi bieżącymi z dnia i godziny, kiedy użytkownik udzielił na nam dostępu do swoich Rachunków Płatniczych. 

Użytkownik będzie musiał odnawiać nasz dostęp do Rachunku Płatniczego (Rachunków Płatniczych) poprzez uwierzytelnienie w odpowiednim banku co najmniej raz na 180 dni i za każdym razem, gdy użytkownik chce uzyskać dostęp i/lub udostępnić Informacje o Rachunku inne niż saldo rachunku lub dane transakcyjne dotyczące transakcji, które miały miejsce w ciągu ostatnich 180 dni.

Świadczymy tego rodzaju Usługę natychmiast po potwierdzeniu przez użytkownika, że chce, abyśmy kontynuowali świadczenie usług AIS i użytkownik nie będzie mieć prawa do odstąpienia od umowy po wyrażeniu takiej zgody.

Nie pobieramy opłat za świadczenie tego rodzaju usługi AIS. Jednakże, zgodnie z regulaminem banku użytkownika, bank może pobierać opłaty w związku z korzystaniem przez użytkownika z tego rodzaju usług AIS.

Nie będziemy wykorzystywać, uzyskiwać dostępu ani przechowywać żadnych danych do celów innych niż realizacja usług AIS na wyraźny wniosek użytkownika.

Usługi Weryfikacyjne

Usługi Weryfikacyjne są rodzajem usług AIS i oprócz postanowień zawartych w niniejszym artykule „Usługi Weryfikacyjne” zastosowanie mają postanowienia artykułu dotyczącego AIS.

Co to jest

Nasze Usługi Weryfikacyjne umożliwiają:

 • za wyraźną zgodą użytkownika udostępnianie Informacji o Rachunku uzyskanych za pośrednictwem AIS TrueLayer i Placówki Handlowej; oraz

 • udzielenia nam zezwolenia na wykorzystanie tych danych w celu jednorazowej weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie odrębnego zestawu danych przekazanych nam przez Placówkę Handlową.

Jak to działa

Po krzyżowej weryfikacji danych pobranych w ramach AIS z danymi dostarczonymi przez Placówkę Handlową, zwrotnie przesyłamy Placówce Handlowej Wynik Weryfikacji polegającej na stwierdzeniu, że oba zestawy danych są zgodne, że nie są zgodne lub że podano niewystarczające informacje.

Usługa Rejestracji+

Co to jest

Nasza Usługa Rejestracji+ umożliwia użytkownikowi rejestrację na jednej ze stron internetowych współpracujących Placówek Handlowych bez konieczności ręcznego wpisywania danych. 

Jak to działa

Jeżeli tego rodzaju Usługa jest oferowana przez współpracującą Placówkę Handlową, najpierw użytkownik zostanie poproszony o wybór, czy chce skorzystać z opcji Rejestracja+ czy też woli wprowadzać dane ręcznie. W przypadku wyraźnej zgody na korzystanie z Usługi Rejestracja+ poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, użytkownik zostanie najpierw przekierowany w ramach procesu PIS w celu zlecenia płatności na rzecz Placówki Handlowej (obowiązują warunki świadczenia usługi PIS). Wtedy użytkownik będzie musiał dokonać uwierzytelnienia w swoim banku i zlecić lokalnemu dostawcy tożsamości, aby przekazał nam dane osobowe. 

Po otrzymaniu danych osobowych od lokalnego dostawcy tożsamości przekażemy je Placówce Handlowej, która użyje ich do rejestracji użytkownika na potrzeby swoich usług.

Usługi Płatnicze

Usługi Inicjowania Płatności 

Co to jest

Nasze usługi PIS umożliwiają inicjowanie Płatności z Rachunku Płatniczego użytkownika na rzecz Placówki Handlowej, której użytkownik chce zapłacić.

Wszystko to robimy, na zlecenie użytkownika, poprzez:

 • zlecenie bankowi użytkownika realizacji co najmniej jednej płatności z wybranego Rachunku Płatniczego na rzecz wybranego przez użytkownika odbiorcy. 

Jak to działa

Użytkownik będzie kierowany do strony w aplikacji lub witrynie internetowej współpracującej Placówki Handlowej, gdzie będzie mógł:

 • udzielić wyraźnej zgody* TrueLayer, klikając przycisk Kontynuuj 

 • wybrać bank oraz Rachunek Płatniczy, z którego użytkownik chce dokonać płatności

 • zlecić TrueLayer zainicjowanie płatności wybranej kwoty na rzecz wybranego odbiorcy, której szczegóły będą wyraźnie widoczne na stronie wyboru rachunku.

* Zastrzega się, że zgoda udzielona zgodnie z niniejszymi Warunkami jest zgodą „jednorazową” na zainicjowanie pojedynczej transakcji płatniczej. Jeśli użytkownik chce, abyśmy realizowali na jego rzecz dalsze usługi PIS, będzie musiał dostarczyć nam nową zgodę i dyspozycję przekazania bankowi nowej dyspozycji płatniczej.

Użytkownik będzie wtedy zobowiązany dokonać uwierzytelnienia w swoim banku (zob. Uwierzytelnienie)

Gdy bank potwierdzi uwierzytelnienie, będzie dalej postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi w celu realizacji płatności.

Po autoryzacji płatności w banku środki zazwyczaj opuszczają Rachunek Płatniczy użytkownika natychmiast, jednak nie później niż do końca następnego dnia [w ciągu dwóch godzin]. My lub Placówka Handlowa potwierdzimy pomyślne zainicjowanie Zlecenia Płatniczego wraz z identyfikatorem transakcji umożliwiającym identyfikację transakcji płatniczej wraz z kwotą transakcji płatniczej. 

Zastrzega się, że za wykonanie transakcji płatniczej odpowiada bank użytkownika (a nie TrueLayer). Nie będziemy pobierać opłat za świadczenie tego rodzaju Usługi Inicjowania Płatności. Jednakże, zgodnie z regulaminem banku użytkownika, bank może pobierać opłaty w związku z korzystaniem przez użytkownika z tego rodzaju Usługi Inicjowania Płatności. 

Wpłaty

Co to jest

Możemy świadczyć na rzecz Placówki Handlowej usługę rozliczenia transakcji, która umożliwia użytkownikowi płatność na rzecz Placówki Handlowej za produkty i usługi online z Rachunku Płatniczego użytkownika. Aby dokonać płatności, użytkownik korzysta z naszej regulowanej usługi PIS, aby dokonać Wpłaty bezpośrednio z Rachunku Płatniczego na rzecz Placówki Handlowej.

Jak to działa

Dla użytkownika wszystko działa dokładnie tak samo jak każda inna płatność PIS. Jedyna różnica polega na tym, że płatność jest kierowana na Rachunek Płatniczy, który Placówka Handlowa posiada u nas. W związku z tym warunki regulujące usługę PIS będą miały zastosowanie do Wpłaty użytkownika.

Zapisz Moje Dane/Zapamiętaj Mnie

Co to jest

Możemy zaoferować użytkownikowi Usługę, w ramach której przechowujemy jego dane, aby umożliwić szybsze dokonywanie płatności przy następnym korzystaniu z naszych Usług.

Jak to działa

Kiedy użytkownik będzie korzystać z jednej z naszych Usług, otrzyma możliwość „wyrażenia zgody” na tego rodzaju Usługę. Za zgodą użytkownika będziemy przechowywać pewne dane osobowe, które zebraliśmy na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i dane rachunku (kod rozliczeniowy/numer rachunku lub IBAN). 

Możemy również przechowywać adres rozliczeniowy i adres wysyłki użytkownika, jeśli zostaną nam udostępnione. 

Następnym razem, gdy użytkownik będzie korzystać z naszych Usług, możemy wstępnie wypełnić dane, które posiadamy na jego temat, eliminując konieczność ich samodzielnego wprowadzania. Dane, które wstępnie wypełnimy, będą uzależnione od Usługi, z której w danym momencie użytkownik korzysta. W niektórych przypadkach potwierdzimy tożsamość Użytkownika przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Użytkownik zawsze będzie mieć możliwość zmiany danych przed udzieleniem nam wyraźnej zgody na świadczenie przez nas Usługi. 

Jeśli kiedykolwiek użytkownik zdecyduje się „zrezygnować” z Usługi, może to zrobić w ramach przyszłego procesu płatności lub za pośrednictwem poniższego łącza. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, które przechowujemy w celu świadczenia Usługi, można znaleźć w naszej Informacji o Ochronie Prywatności.

Placówki Handlowe i banki

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy, które użytkownik może napotkać w kontekście funkcjonalności lub odpowiedniości usług swojego banku. Jesteśmy natomiast odpowiedzialni za bezpieczne pobieranie i przesyłanie Informacji o Rachunku, ale nie za treść samych Informacji o Rachunku, ponieważ za to odpowiada bank użytkownika. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania w związku z powyższymi, powinien porozmawiać z odpowiednią Placówką Handlową, która udostępnia aplikację lub stronę internetową, z której użytkownik korzysta lub ze swoim bankiem. 

Korzystanie przez użytkownika z usług Placówki Handlowej i Rachunku Płatniczego będzie również podlegać innym warunkom – niniejsze Warunki nie będą miały wpływu na żadne z nich. W szczególności Placówka Handlowa i banki użytkownika będą posiadać odrębne zasady ochrony danych, które będą miały zastosowanie do korzystania przez użytkownika z ich usług. Po przesłaniu Informacji o Rachunku przez nasze oprogramowanie do Placówki Handlowej taka Placówka Handlowa stanie się za nie odpowiedzialna.

Od użytkownika jako Użytkownika Końcowego nie pobieramy opłat za korzystanie z naszych Usług, jednak Placówka Handlowa może pobierać opłaty za korzystanie z jej aplikacji lub usług. Z kolei Placówki Handlowe mogą uiszczać na naszą rzecz opłaty za usługi, które im świadczymy. Warunki Placówki Handlowej będą miały zastosowanie do wszelkich produktów lub usług, które dostarczają użytkownikowi, a my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub obciążenia z nich wynikające.

Wszelkie Informacje o Rachunku, które użytkownik zdecyduje się udostępnić w wyniku korzystania z naszych Usług, zostaną zaszyfrowane za pomocą mechanizmu szyfrowania opartego na wielu kluczach. Placówka Handlowa dostarczająca aplikację lub stronę internetową będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie udzieli jej na to zgodę.

Własność intelektualna

TrueLayer posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym prawa własności intelektualnej) do Usług, naszej strony internetowej i technologii. Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam opinie lub sugestie dotyczące dowolnej części naszych Usług, strony internetowej lub technologii, możemy z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.

Zastrzeżenia

Chcemy, aby użytkownik jak najpełniej korzystał z naszych Usług i będziemy je świadczyć z należytą starannością i umiejętnościami. Wszystkie Usługi (w tym wszelkie dodatkowe usługi lub produkty) są dostarczane użytkownikowi w ich bieżącej formie i w miarę dostępności.

Poza zakresem wyraźnie uregulowanym w niniejszych Warunkach oraz poza wszelkimi dodatkowymi warunkami, które każdocześnie wprowadzamy lub które są dorozumiane przez prawo konsumenckie, nie podejmujemy żadnych szczególnych zobowiązań ani nie składamy żadnych obietnic dotyczących naszych Usług. Na przykład nie obiecujemy, że jakakolwiek treść Usług, funkcje Usług lub ich niezawodność lub dostępność będą odpowiednie dla potrzeb użytkownika. Zapisy powyżej pozostają bez wpływu na wszelkie ustawowe prawa i uprawnienia użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszym wyłączamy wszelkie zapewnienia i gwarancje.

Użytkownik potwierdza, że będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez TrueLayer w bezpośrednim wyniku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika.

Kto ponosi odpowiedzialność w razie problemów?

Ponosimy odpowiedzialność wobec użytkownika tylko za możliwe do przewidzenia straty i szkody spowodowane przez nas. Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za poniesione przez użytkownika straty lub szkody, które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub braku należytej staranności i umiejętności w świadczeniu przez nas Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć ani, w zakresie dozwolonym przez prawo, za żadne straty pośrednie lub wtórne (w tym utracone zyski, utracone przychody lub straty finansowe) powstałe w toku prowadzonej przez użytkownika działalności gospodarczej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, które użytkownik może ponieść w wyniku istotnego naruszenia niniejszych Warunków lub spowodowane sprawami zasadnie pozostającymi poza naszą kontrolą, na przykład przerwa lub awaria usługi użyteczności publicznej, pandemia, akcja protestacyjna, klęski żywiołowe, wybuch lub wypadek. Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w zakresie, w jakim byłoby to niezgodne z prawem.

Jeśli po skorzystaniu z naszych Usług użytkownik zauważy nieautoryzowane lub podejrzane transakcje na swoim Rachunku Płatniczym, powinien natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem, który jest odpowiedzialny za postępowanie wyjaśniające oraz, w razie potrzeby, zwrot kosztów. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z polityką reklamacyjną swojego banku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z włamania, manipulacji lub nieautoryzowanego dostępu do Informacji o Rachunku, które zasadnie nie znajdują się pod naszą kontrolą lub z nimi związane. Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś inny ma dostęp do jego danych bankowych i nieuczciwie wykorzystuje je w celu uzyskiwania dostępu do Usług, musi natychmiast skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Odnośnie niniejszych Warunków 

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, będzie związany Warunkami w ich każdocześnie obowiązującym brzmieniu. Niektóre lub wszystkie Usługi mogą być świadczone przez TrueLayer lub inny podmiot z grupy kapitałowej („Jednostka Powiązana") w imieniu TrueLayer. Jeśli niektóre lub wszystkie Usługi są świadczone przez Jednostkę Powiązaną, wówczas użytkownik będzie podlegał niniejszym Warunkom, chyba że i dopóki nie zostanie objęty oddzielną umową z tą Jednostką Powiązaną, w którym to momencie niniejsze Warunki przestaną obowiązywać. 

Niniejsze Warunki będą obowiązywać przez okres, w którym użytkownik korzysta z jednej z naszych Usług.

Możemy wypowiedzieć naszą umowę z użytkownikiem lub zawiesić dostęp użytkownika do dowolnej części naszych Usług zawsze gdy użytkownik naruszy niniejsze Warunki lub jeśli uważamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Użytkownik może wypowiedzieć z nami umowę w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta.

Możemy zawsze wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków, przy czym takie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Jeżeli użytkownik odrzuca zmiany, ma wówczas prawo do bezpłatnego wypowiedzenia niniejszych Warunków. Jeśli my lub użytkownik wypowiemy niniejszą umowę lub użytkownik nie wyraża zgody na Warunki obowiązujące w momencie, w którym chce korzystać z naszych Usług, wówczas nie może korzystać z naszych Usług.

Niniejsze Warunki (lub każda poprzednia wersja niniejszych Warunków) są dostępne do pobrania lub użytkownik może poprosić o ich kopię, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta.

Reklamacje

Oferowanie użytkownikowi doskonałej obsługi jest dla nas ważne. Każdy wyraz niezadowolenia ze strony naszych klientów dotyczący naszych usług traktujemy jako reklamację. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z jakiejkolwiek części naszych Usług, najprostszym sposobem rozwiązania problemu jest kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

Ewentualnie użytkownik może skontaktować się z nami przez e-mail na adres [email protected] lub może napisać do nas na adres: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlandia. 

Potwierdzimy odbiór reklamacji w ciągu 3 dni roboczych i postaramy się przeanalizować oraz rozwiązać sprawę lub udzielić jasnej odpowiedzi w ciągu 15 dni. Być może będziemy musieli skontaktować się z Placówką Handlową lub bankiem użytkownika, a także możemy potrzebować pomocy użytkownika w celu zbadania i rozpatrzenia reklamacji. Użytkownik zgadza się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie. Użytkownik zgadza się, że odpowiedzi na reklamację mogą być przesyłane w formie elektronicznej i przesyłane pocztą elektroniczną. 

Jeśli użytkownik jest konsumentem, mikroprzedsiębiorcą lub innym uprawnionym podmiotem reklamującym i nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, ma prawo skierować swoją sprawę do Rzecznika ds. usług finansowych, rent i emerytur pod nr tel. (01) 567 7000, za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej lub pocztą (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irlandia).

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego, z wyłączeniem między stronami mocy obowiązującej zasad kolizyjnych w nich zawartych oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zamieszkania użytkownika. W zakresie, w jakim prawo irlandzkie jest sprzeczne z prawem kraju zamieszkania użytkownika, prawo irlandzkie ma w maksymalnym możliwym zakresie pierwszeństwo. Jeśli nie jest to zabronione przez prawo kraju zamieszkania użytkownika, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy irlandzkie.

Jeśli użytkownik jest konsumentem, będzie uprawniony do korzystania z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym zamieszkuje. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na prawa użytkownika jako konsumenta do polegania na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa kraju zamieszkania.

Komisja Europejska ustanowiła również tzw. platformę internetowego rozstrzygania sporów w celu ułatwienia komunikacji między stronami zaangażowanymi w spór wynikający z transakcji online (w tym spory powstałe w odniesieniu do Usług). 

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami w odniesieniu do Usług. 

Cesja praw użytkownika

Użytkownik nie możesz dokonać cesji swoich praw wynikających z niniejszych Warunków na żadną osobę trzecią bez naszej pisemnej zgody.

Sprzeczność

W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a warunkami mającymi zastosowanie do Usług dodatkowych, pierwszeństwo mają warunki mające zastosowanie do wszelkich Usług dodatkowych.

Zmiany i klauzula salwatoryjna

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się nieważna, wówczas taka część Warunków ulegnie zmianie w celu zapewnienia jej ważności lub zostanie uznana za usuniętą, jeśli zmiana warunków nie będzie możliwa. Nie wpłynie to na pozostałą część Warunków. 

Zrzeczenie się praw

Niewykonanie lub opóźnienie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu prawa lub środka prawnego przysługujących na podstawie niniejszych Warunków lub z mocy prawa nie oznacza zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszych Warunków lub przepisów prawa jest skuteczne tylko wtedy, gdy ma formę pisemną. 

Zakres zastosowania Warunków

Niniejsze Warunki regulują stosunki między TrueLayer a użytkownikiem.

Tłumaczenie i język

Chociaż może zostać przygotowane tłumaczenie Warunków na inny język, tylko angielska wersja językowa Warunków będzie prawnie wiążąca, chociaż dla udogodnienia niektóre informacje mogą być przekazywane także w innych językach, Truelayer zastrzega sobie prawo do komunikowania się wyłącznie w języku angielskim. Oferowanie komunikacji w innych językach nie stanowi dla Truelayer zobowiązania do dalszego komunikowania się w tym języku.

Kontakt z nami 

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące zabezpieczeń, których używamy w TrueLayer, może się z nami skontaktować przez e-mail na adres [email protected] 


Jakieś inne pytania? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu tutaj [email protected]